Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

za okres od 17. 06. 2018 r. do 15. 06. 2019 r.

 

             W okresie sprawozdawczym funkcje w Zarządzie pełniły trzy osoby, które odpowiadały za pracę Stowarzyszenia: prezes – prof. dr hab. Kwiryna Handke; wiceprezes – dr Katarzyna Sobolewska;  skarbnik – mgr Janina Hereśniak.

            W tym czasie Zarząd odbył 6 zebrań roboczych, a ponadto wiele spotkań zewnętrznych dotyczących renowacji grobu Stefana Żeromskiego oraz spraw różnych odnoszących się do działalności Stowarzyszenia.

            Skład członkowski Stowarzyszenia powiększył się o kolejną osobę; swój akces zgłosił p. Jan Daniel Artymowski, z którym wcześniej mieliśmy kontakty w zakresie organizowanego przez Zamek cyklu edukacyjnego.

            Zgodnie z głównym celem Stowarzyszenia, jakim jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i dorobku twórczym Stefana Żeromskiego, członkowie Stowarzyszenia wygłaszali wykłady, odczyty oraz publikowali opracowania naukowe i popularnonaukowe, co wykazuje zestaw bibliograficzny zamieszczony w 9. Zeszycie Stowarzyszenia.

            Tym razem, ze względu na rok 2018,  stuletnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wiele naszych wystąpień dotyczyło Przedwiośnia, powieści Żeromskiego ściśle związanej z tym okresem historii Polski, a także z jej wyborem jako lektury w Narodowym Czytaniu.

  1. 07. 2018 r. w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Dworek w Ciekotach Monika Handke wygłosiła wykład pt. „Bretania widziana oczami Żeromskiego i polskich malarzy”.
  2. 09. 2018 r. Katarzyna Sobolewska wygłosiła wykład  o Przedwiośniu w Bibliotece Miasta i Gminy Zagórów.
  3. 11. 2018 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury (Sokołów Podlaski) Katarzyna Sobolewska wygłosiła wykład pt. „Awantura o Przedwiośnie. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego”.

            29.11.2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie w ramach organizowanych tam przez p. Michała Młotka ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Katarzyna Sobolewska wygłosiła wykład o Przedwiośniu.

            4.01.2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie w ramach cyklu „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” Katarzyna Sobolewska  wygłosiła wykład pt. „Awantura o Niepodległą. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego”.

            We wrześniu 2018 r. członkinie Stowarzyszenia: Kwiryna Handke, Maria Olszewska, Katarzyna Sobolewska, wystąpiły w kilku programach radiowych poświęconych Stefanowi Żeromskiemu. Szczegółowe informacje o wszystkich wystąpieniach znalazły się na internetowej stronie Stowarzyszenia.

            Stowarzyszenie regularnie raz do roku wydaje swoje „Zeszyty”. W roku 2019  przygotowano (Kwiryna Handke. Katarzyna Sobolewska, Monika Gabryś-Sławińska, Monika Handke)  i opublikowano 9. Zeszyt Stowarzyszenia pt. „W obronie Przedwiośnia”, z autorskimi opracowaniami: Kwiryny Handke – Pisarz w niewoli cenzury i wydawców; Katarzyny Sobolewskiej Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego; Kwiryny Handke „Przedwiośnie” w ujęciu Stanisława Falkowskiego;  przedruk dwóch rozdziałów z książki Stanisława Falkowskiego Siły większe niż chaos. Tajemnica „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz odrębny tematycznie artykuł Marii Mironowicz-Panek o Oktawii Żeromskiej. W tomie znalazły się dwa wykazy bibliograficzne: przygotowany przez  Katarzynę Sobolewską Wykaz publikacji o „Przedwiośniu” oraz przygotowany przez Monikę Gabryś-Sławińską doroczny wybór najnowszych opracowań dotyczących Żeromskiego. W dziale III. Z tekstów Stefana Żeromskiego znalazła się: Wymiana listów  M. Arcybaszewa i S. Żeromskiego o Przedwiośniu. Całość, z okładką Moniki Handke,  została wydana, podobnie jak rok wcześniej, staraniem i kosztem Stowarzyszenia.

Kontynuowano współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Po rozmowie z nowym dyrektorem Zamku, profesorem Wojciechem Fałkowskim, oraz po podpisaniu na początku 2017 r. Porozumienia, zgodnie z którym – podobnie jak wcześniej –  Stowarzyszenie może do 2019 roku nadal korzystać z pomieszczeń dawnego mieszkania Stefana Żeromskiego; jednak  później, tj. w drugiej połowie 2018 roku i w pierwszej połowie 2019 roku, współpraca została w praktyce zakłócona na skutek realizacji planów wystawowych Zamku, które objęły również teren mieszkania Żeromskiego. W efekcie Stowarzyszenie nie mogło odbyć w nim jak co roku swojego dorocznego walnego zebrania. Na ten cel dyrekcja Zamku użyczyła Stowarzyszeniu zastępczego lokalu w Pałacu pod Blachą.

Również planowana przez Stowarzyszenie i zapowiedziana podczas rozmowy z Dyrektorem Zamku  „Galeria podobizn Stefana Żeromskiego” musi być odłożona na dalszą przyszłość. Niezależnie od tych opóźnień przygotowujemy materiały tego projektu.

W czasie rozmowy z Dyrektorem Zamku p. Katarzyna Sobolewska wystąpiła z projektem wprowadzenia przez Stowarzyszenie linku do internetowej strony Zamku, zawierającego informacje o Stefanie Żeromskim. Pomysł został zaakceptowany przez Dyrektora, a tekst, autorstwa K. Sobolewskiej i K. Handke, został przygotowany i przekazany; dzięki temu informacja została poszerzona o dane o Pisarzu.

Nadal bardzo dobrze układa się współpraca z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach, gdzie mi. In. jest kontynuowana dystrybucja   Zeszytów Stowarzyszenia oraz stała wymiana informacji dotyczących działań upamiętniających Stefana Żeromskiego. Z regionu świętokrzyskiego Stowarzyszenie regularnie otrzymuje zaproszenia i zawiadomienia o różnych okolicznościowych imprezach upamiętniających Pisarza, w tym miesięcznik „Kurier Masłowski”, pismo Samorządu Gminy Masłów.

W okresie sprawozdawczym kontynuowana była nieformalna merytoryczna współpraca z p. Michałem Młotkiem i środowiskiem Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Iławie. Po druku artykułu M. Młotka w 8. Zeszycie Stowarzyszenia przyszło zaproszenie do współorganizacji w Iławie konferencji o Stefania Żeromskim, na której w listopadzie 2018 roku dr Katarzyna Sobolewska wygłosiła wykład o Przedwiośniu.

Na prośbę Oficyny Wydawniczej Volumen Stowarzyszenie objęło patronatem edycję książki Stanisława Falkowskiego „Siły większe niż chaos. Tajemnica Przedwiośnia Stefana Żeromskiego”. Omówienie książki, autorstwa Kwiryny Handke, oraz przedruk dwóch jej rozdziałów  znalazły się w 9. Zeszycie Stowarzyszenia (22. 11. 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z autorem książki).

            W dniu 20. listopada 2018 r. z okazji 93. rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego Zarząd Stowarzyszenia złożył wiązankę na grobie Pisarza.

            Ostatnio Zarząd podjął starania o zapewnienie internetowej dystrybucji naszych Zeszytów przez sieć Motyle Książkowe i Bonito. Współpraca ruszyła w kwietniu 2019 r.

            W okresie sprawozdawczym wiele działań Zarządu nadal dotyczyło renowacji grobu Pisarza, w tym kontaktów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak dotąd nie przyniosły one pozytywnych rezultatów.

 

                                                                                  Prezes

Stowarzyszenia

im. Stefana Żeromskiego

Prof. dr hab. Kwiryna Handke

 

Warszawa, 10. 05. 2019 r.