Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

 

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

za okres od 18. 06. 2017 r. do 16. 06. 2018 r.

 

             W okresie sprawozdawczym funkcje w Zarządzie pełniły trzy osoby, które odpowiadały za pracę Stowarzyszenia: prezes – prof. dr hab. Kwiryna Handke; wiceprezes – dr Katarzyna Sobolewska;  skarbnik – mgr Janina Hereśniak.

            W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 zebrań roboczych, a ponadto wiele spotkań zewnętrznych dotyczących renowacji grobu Stefana Żeromskiego oraz spraw różnych odnoszących się do działalności Stowarzyszenia.

            Zgodnie z głównym celem Stowarzyszenia, jakim jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i dorobku twórczym Stefana Żeromskiego, członkowie Stowarzyszenia wygłaszali wykłady, odczyty oraz publikowali opracowania naukowe i popularnonaukowe, co wykazuje zestaw bibliograficzny zamieszczony w kolejnym 8. Zeszycie Stowarzyszenia.

            Stowarzyszenie regularnie raz do roku wydaje swoje „Zeszyty”. W roku 2018  przygotowano, opracowano i opublikowano (Kwiryna Handke. Katarzyna Sobolewska, Monika Gabryś-Sławińska, Monika Handke) 8. Zeszyt Stowarzyszenia pt. „Stefana Żeromskiego droga do Niepodległej”, z autorskimi opracowaniami: Kwiryny Handke – Stefana Żeromskiego droga do wolnej i niepodległej Polski; Katarzyny Sobolewskiej – Ochronka w Nałęczowie. Dzieło troski, entuzjazmu i uporu; Michała Młotka  – Stefan Żeromski a sprawa Warmii, Mazur i Powiśla. W Zeszycie znalazła się informacja Lucyny Jankowiak o naszym Stowarzyszeniu na Facebooku oraz przygotowany przez Monikę Gabryś-Sławińską wybór najnowszych opracowań dotyczących Żeromskiego. W dziale III. Z tekstów Stefana Żeromskiego znalazły się: „Wisła” i wybrane utwory publicystyczne. Całość, z okładką Moniki Handke,   została wydana, podobnie jak rok wcześniej, staraniem i kosztem Stowarzyszenia.

Kontynuowano współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Na początku 2018 roku Zarząd złożył wizytę jego kolejnemu nowemu dyrektorowi, profesorowi Wojciechowi Fałkowskiemu. Podpisano też Porozumienie, zgodnie z którym – podobnie jak wcześniej –  Stowarzyszenie może do 2020 roku nadal korzystać z pomieszczeń dawnego mieszkania Stefana Żeromskiego na swoje doroczne zebrania oraz inne spotkania poświęcone życiu i twórczości Pisarza.

W rozmowie Zarząd Stowarzyszenia poruszył sprawę wystroju pomieszczeń po dawnym mieszkaniu Żeromskiego – z prośbą o nadanie im charakteru wyraźniej związanego z Pisarzem i Jego Rodziną. Gospodarz Zamku nie wykluczył działań w tym kierunku, jednak przesunął ich czas na 2019 rok, ze względu na organizowaną w Zamku, w tym również w przestrzeni dawnego mieszkania Żeromskiego, wielką wystawą na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

            Podczas omawiania sprawy ewentualnej zmiany wystroju dawnego mieszkania Żeromskiego Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z projektem wystawy „Galeria podobizn Stefana Żeromskiego”, wstępnie zaakceptowanej przez Dyrektora Zamku. Do spraw organizacyjnych mamy wrócić w styczniu 2019 roku i wówczas porozumiewać się w tej sprawie z p. drem Przemysławem Delesem z Ośrodka Badań Historycznych Zamku. Niezależnie od przyszłego organizacyjnego współdziałania z Zamkiem, Kwiryna Handke już teraz opracowuje koncepcję tej „Galerii” i gromadzi materiały tekstowe i fotograficzne, przy wydatnym udziale pań: Moniki Handke i Lucyny Jankowiak.

            W czasie rozmowy z Dyrektorem Zamku p. Katarzyna Sobolewska wystąpiła z projektem wprowadzenia przez Stowarzyszenie linku do internetowej strony Zamku, zawierającego informacje o Stefanie Żeromskim. Pomysł został zaakceptowany przez Dyrektora, a tekst, autorstwa K. Sobolewskiej i K. Handke, został przygotowany i przekazany odpowiedniemu pracownikowi Zamku.

            W roku sprawozdawczym niektórzy członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzili działalność upowszechniającą życie i twórczość Stefana Żeromskiego oraz innych pisarzy epoki. Na seminarium nauczycielskim organizowanym przez Dział Oświatowy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty, poświęconym kulturze Młodej Polski, wygłoszono następujące wykłady: E. Flis-Czerniak – Wyspiański i świat teatru młodopolskiego (9.11.2017); B. Obsulewicz-Niewińska – Liryka Belle Epoque (23.11.2017); K. Sobolewska  „Rozdzióbią nas kruki, wrony” Młoda Polska a sprawa polska (30.11.2017). To ostatnie spotkanie odbyło się w mieszkaniu Żeromskiego, była więc okazja, aby przedstawić działalność Stowarzyszenia i ciekawostki z życia Pisarza.

            Na spotkaniu w Zamku Królewskim (24.03.2018) pt. „Przedwiośnie z Żeromskim” K. Sobolewska wygłosiła wykład Awantura o Przedwiośnie. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego.

            Kilka osób ze Stowarzyszenia uczestniczyło w spotkaniu autorskim Z. J. Adamczyka w „Czytelniku” (27.11.2017), poświęconym ostatniej książce tego badacza.

            Nawiązaliśmy kontakt z p. Michałem Młotkiem, historykiem z Iławy, który nas zaprasza z referatem na konferencję z okazji 100-lecia Niepodległości. Z kolei my przyjęliśmy jego artykuł do 8. Zeszytu Stowarzyszenia.

            Współpraca z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach zachowała poprzednią formę, przede wszystkim w zakresie rozprowadzania Zeszytów Stowarzyszenia.

            Kontynuowana jest również nieformalna współpraca ze środowiskiem kieleckim, m. in. w formie tematycznej korespondencji między p. Kazimierą Zapałową – starszym kustoszem Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, a od pewnego czasu osobą bardzo zaangażowaną w restaurowanie dworku Żeromskich w Ciekotach – i Prezesem Stowarzyszenia Kwiryną Handke, a dotyczącej historii i renowacji dworku w Ciekotach. Z regionu świętokrzyskiego Stowarzyszenie regularnie otrzymuje zaproszenia i zawiadomienia o różnych okolicznościowych imprezach upamiętniających Żeromskiego, w tym miesięcznik „Kurier Masłowski”, pismo Samorządu Gminy Masłów, zawierające wiele ważnych informacji o regionie.

            W okresie sprawozdawczym powstała mobilna strona internetowa Stowarzyszenia, o którą troszczy się p. Katarzyna Sobolewska.

            Zostało również założone konto na Facebooku, które prowadzi p. Lucyna Jankowiak, zamieszczając tam duży serwis fotograficzny, przede wszystkim dotyczący Żeromskiego i Jego Rodziny.

            W listopadzie 2017 r. z okazji 92. rocznicy śmierci Żeromskiego Zarząd Stowarzyszenia złożył wiązankę na grobie Pisarza.

            W okresie sprawozdawczym wiele działań Zarządu nadal dotyczyło renowacji grobu Pisarza. Najwięcej czasu zajęły zabiegi dotyczące spraw własnościowych i administracyjnych. W efekcie zostało ostatecznie podpisane Porozumienie z Parafią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego –  właścicielem cmentarnej kwatery grobu Żeromskich. Dało to formalną podstawę do wystąpienia z wnioskiem o dotację finansową na jej renowację. W tej sprawie mamy wstępną obietnicę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeszcze nie została zakończona sprawa nowego wpisu całej kwatery, a nie tylko płyty grobu Pisarza. Załatwienie tej sprawy u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy, zgodnie z Porozumieniem, do Parafii jako właściciela kwatery.

             Nadal trwa, zainicjowana przez Stowarzyszenie, społeczna zbiórka pieniędzy na renowację grobu Żeromskiego. Stan konta powiększa się nieznacznie.

                                                                                   Prezes

Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

Prof. dr hab. Kwiryna Handke

 

Warszawa, 25. 05. 2018 r.