Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

za okres od 13. 06. 2015 r. do 11. 06. 2016 r.

W okresie sprawozdawczym funkcje w Zarządzie, po ubiegłorocznych wyborach, pełniły cztery osoby, które odpowiadały za pracę Stowarzyszenia: prezes – prof. dr hab. Kwiryna Handke; wiceprezes – dr Katarzyna Sobolewska; sekretarz – dr Anna Maria Bauer (tylko do dnia 21 stycznia 2016 r.); skarbnik – mgr Janina Hereśniak.

W tym okresie liczba członków zmniejszyła się o jedną osobę – 8 grudnia zmarł Janusz Odrowąż Pieniążek, długoletni dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zarząd zamieścił na stronie internetowej Stowarzyszenia krótki biogram Zmarłego. Teraz liczba członków wynosi 43.

Podpisano roczną kontynuację umowy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, w myśl której Stowarzyszenie może korzystać z pomieszczeń dawnego mieszkania pp. Żeromskich na swoje doroczne zebrania oraz inne spotkania poświęcone życiu i twórczości Stefana Żeromskiego.

W okresie sprawozdawczym prace Zarządu koncentrowały się w roku 2015 na obchodach jubileuszowych 90. rocznicy śmierci Pisarza, która przypadała 20 listopada, oraz na kontynuacji starań o renowację grobu Stefana Żeromskiego.

19 listopada w Muzeum Literatury na uroczystym spotkaniu pod tytułem „Reduta Żeromskiego”, prowadzonym przez Barbarę Wachowicz, uczestniczyła z ramienia Zarządu naszego Stowarzyszenia p. Katarzyna Sobolewska.

20 listopada w imieniu Stowarzyszenia wiązankę na grobie Stefana Żeromskiego złożyły: Kwiryna Handke, Janina Hereśniakowa i Anna Bauer. Jednocześnie nastąpiło tam umówione wcześniej spotkanie z młodzieżą, pedagogami i działaczami z Ciekot i Kielc (informacje ze spotkania zostały zamieszczone na internetowej stronie Stowarzyszenia). Na grobie już wcześniej została położona wiązanka z szarfami od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (za tę pamięć o Pisarzu Zarząd złożył pisemne podziękowanie, adresując je do profesora Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

20 listopada w Gimnazjum Publicznym nr 41 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi odbył się Dzień Patrona. Nasze Stowarzyszenie zostało poproszone przez Dyrekcję Gimnazjum o patronat nad tą uroczystością. Na uroczystości Stowarzyszenie reprezentowała p. Katarzyna Sobolewska (relacja na stronie internetowej).

21 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość upamiętniającą 90. rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego zorganizowały: Pracownia Działań Muzealnych i nasze Stowarzyszenie. W programie Katarzyna Sobolewska wygłosiła wykład pt. „Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla”, a następnie Kwiryna Handke w krótkim wystąpieniu omówiła cele i zadania Stowarzyszenia. Całość zamknął spektakl teatralny oparty na motywach dramatu „Sułkowski”.

Kontynuowano starania o możliwość renowacji grobu Stefana Żeromskiego na warszawskim Cmentarzu  Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej. Został ukończony, również w wersji elektronicznej, projekt prac renowacyjnych, w wykonaniu p. Andrzeja Jurkiewicza (sfinansowany ze społecznej zbiórki datków). Po długotrwałych zabiegach, które prowadziła Anna Bauer, w sierpniu 2015 r. uzyskaliśmy zgodę Kościoła i Cmentarza, a przede wszystkim konserwatora zabytków na prowadzenie prac renowacyjnych.

W celu zdobycia środków finansowych na tę renowację Stowarzyszenie ogłosiło zbiórkę społeczną (informacje zostały podane na stronie; tam też znajdują się nazwiska kolejnych darczyńców). Zbiórka nie przyniosła, jak dotąd, znaczących sum. Według kosztorysów, które podali nam umówieni wykonawcy niezbędnych przy renowacji robót, całość kosztów ma się zamknąć w sumie około 40 000 zł.

W tej sytuacji Zarząd zdecydował się wystąpić z prośbą o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kwietniu 2016 r. Kwiryna  Handke i Katarzyna Sobolewska odbyły rozmowy w Ministerstwie, złożyły odpowiednią dokumentację i uzyskały zapewnienie, że nasza sprawa zostanie rozpatrzona, ale na dofinansowanie można liczyć dopiero w 2017 r. A zatem trzeba będzie wystąpić do konserwatora zabytków o prolongatę pozwolenia na prace renowacyjne (dotychczasowe kończy się w październiku 2016 r.).

Przygotowano i opublikowano 6. Zeszyt Stowarzyszenia pt. „Marzenia, projekty i testamenty Stefana Żeromskiego”. Wobec żądań Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego współfinansowania tej edycji Zarząd Stowarzyszenia zdecydował wydać sam ten Zeszyt. Jak dotąd Wydawnictwo nie ponosiło kosztów recenzji, przeniesienia praw autorskich do tekstów, projektu okładki do serii i do poszczególnych numerów Zeszytów. Stowarzyszenie brało na siebie także redakcję językową, merytoryczną i korektę tekstów. Zajmowało się również nieodpłatnym pozyskiwaniem praw do publikowanych w Zeszytach tekstów Żeromskiego. Wszelkie prace związane z przygotowywaniem i procesem wydawniczym Zeszytów były wykonywane społecznie przez członków Stowarzyszenia. Tymczasem Wydawnictwo ostatnio uznało, że promocją  naszych Zeszytów powinno się zająć także Stowarzyszenie. W tej sytuacji Zarząd zdecydował, że samodzielne opublikowanie 6. Zeszytu jest w pełni uzasadnione i opłacalne. Udało się je wydać szybko i tanio.

Trwa współpraca Stowarzyszenia z Zamkiem Królewskim w Warszawie, z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach. Zgłaszają się do Stowarzyszenia i inne podmioty przestrzeni publicznej z prośbami o konsultacje, patronat i współpracę. W styczniu 2016 r. nawiązała z nami kontakt prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PROMYK” w Puławach, prosząc o współpracę w jej projekcie zorganizowania  Wojewódzkiego Zlotu Szkół im. Stefana Żeromskiego (na razie ze  Świętokrzyskiego).

Prezes

Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

Prof. dr hab. Kwiryna Handke

Warszawa, 23. 05. 2016 r.