Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

 

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

za okres od 11. 06. 2016 r. do 17. 06. 2017 r.

 

W okresie sprawozdawczym funkcje w Zarządzie pełniły trzy osoby, które odpowiadały za pracę Stowarzyszenia: prezes – prof. dr hab. Kwiryna Handke; wiceprezes – dr Katarzyna Sobolewska;  skarbnik – mgr Janina Hereśniak.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 zebrań roboczych (w 2016 r.: 4.07; 25.08; 12.09; 10.11; w 2017 r.: 27.02; 27.04), a ponadto wiele spotkań zewnętrznych dotyczących renowacji grobu Stefana Żeromskiego.

W ciągu ostatniego roku zrezygnowała z członkostwa w Stowarzyszeniu p. Anna Maria Bauer, a wstąpiły do Stowarzyszenia: p. Zofia Romaszewska z Warszawy i p. Jolanta Ihnatowicz-Skowrońska ze Szczecina, zatem obecnie liczba członków wynosi 43.

Zgodnie z głównym celem Stowarzyszenia, jakim jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i dorobku twórczym Stefana Żeromskiego, Zarząd i niektórzy członkowie publikowali opracowania naukowe i popularnonaukowe, co wykazuje zestaw bibliograficzny zamieszczony w kolejnym 7. „Zeszycie” Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie regularnie raz do roku wydaje swoje „Zeszyty”. Teraz  przygotowano, opracowano i opublikowano (Kwiryna Handke, Katarzyna Sobolewska, Monika Gabryś-Sławińska, Monika Handke) 7. „Zeszyt” Stowarzyszenia pt. Młody Stefan Żeromski, z autorskimi opracowaniami: Kazimiery Zapałowej, Lucyny Agnieszki Jankowiak, Kwiryny Handke i Katarzyny Sobolewskiej. Publikacja została wydana, podobnie jak rok wcześniej, staraniem i kosztem Stowarzyszenia.

W cyklu spotkań pn. „Z wizytą u Żeromskiego”, organizowanych przez Pracownię Działań Muzealnych Zamku Królewskiego, a poświęconych pisarzom: Marii Dąbrowskiej (11.03.2017 r.), Josephowi Conradowi (8.04.2017 r.), Bolesławowi Leśmianowi (20.05.2017 r.) z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyła p. Katarzyna Sobolewska, która przedstawiała na nich naszą działalność.

Kontynuowano współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie. W styczniu 2017 r. Zarząd złożył wizytę jego nowemu dyrektorowi, profesorowi Przemysławowi Mrozowskiemu. Podpisano też Porozumienie, zgodnie z którym – podobnie jak wcześniej – Stowarzyszenie może korzystać z pomieszczeń dawnego mieszkania pp. Żeromskich na swoje doroczne zebrania oraz inne spotkania poświęcone życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. Tym razem Porozumienie o współpracy obejmuje okres trzyletni (2017 – 2020), tj. do końca obecnej kadencji nowego dyrektora Zamku. Podczas rozmowy Zarząd Stowarzyszenia poruszył sprawę urządzenia pomieszczeń po dawnym mieszkaniu Stefana Żeromskiego ? z prośbą o nadanie im charakteru wyraźniej  związanego z Pisarzem i Jego Rodziną, na co wielokrotnie zwracali uwagę członkowie Stowarzyszenia. Gospodarz Zamku nie wykluczył działań w tym kierunku, wskazując p. Daniela Artymowskiego jako osobę, z którą możemy współdziałać w tym zakresie.

Współpraca z Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach zachowała poprzednią formę, przede wszystkim w zakresie rozprowadzania Zeszytów Stowarzyszenia. Ponadto 11 czerwca 2017 r. p. Katarzyna Sobolewska wygłosiła tam odczyt pt. „Warszawskie adresy Stefana Żeromskiego”.

Ostatnio zintensyfikowała się również nieformalna współpraca ze środowiskiem kieleckim, m. in. w formie tematycznej korespondencji między p. Kazimierą Zapałową – starszym kustoszem Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, a od pewnego czasu osobą bardzo zaangażowaną w restaurowanie dworku Żeromskich w Ciekotach – i Prezes Stowarzyszenia Kwiryną Handke, a dotyczącej historii i renowacji dworku w Ciekotach. Z regionu świętokrzyskiego Stowarzyszenie regularnie otrzymuje zaproszenia i zawiadomienia o różnych okolicznościowych imprezach upamiętniających Żeromskiego, w tym miesięcznik „Kurier Masłowski”, pismo Samorządu Gminy Masłów, zawierające wiele ważnych informacji o regionie. Z kolei Stowarzyszenie zaproponowało p. Zapałowej autorski udział w „Zeszytach”.

W okresie sprawozdawczym powstała mobilna strona internetowa Stowarzyszenia, o którą troszczy się p. Katarzyna Sobolewska.

Zostało również założone konto na Facebooku, które prowadzi p. Lucyna Jankowiak, zamieszczając tam duży serwis fotograficzny, przede wszystkim dotyczący Żeromskiego i Jego Rodziny.

W listopadzie 2016 r. z okazji 91. rocznicy śmierci Żeromskiego Zarząd Stowarzyszenia złożył wiązankę na grobie Pisarza.

W okresie sprawozdawczym Zarząd nadal zajmował się renowacją grobu Pisarza. Oprócz starań o dotacje finansowe najwięcej czasu zajęły zabiegi dotyczące spraw własnościowych i administracyjnych, co wymagało wielu spotkań w odpowiednich urzędach i instytucjach (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stołeczny Konserwator Zabytków, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Parafia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego).

W skrócie stan obecny przedstawia się następująco.

Uzyskana wcześniej od Stołecznego Konserwatora Zabytków i Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, właściciela cmentarza, na którym znajduje się grób Żeromskiego, terminowa zgoda na prowadzenie robót konserwatorskich musiała być przedłużona, ponieważ nie zdołano zgromadzić wystarczających środków finansowych na to przedsięwzięcie, ale przede wszystkim okazało się po niewczasie, że Stowarzyszenie nie ma prawa do występowania o dotację, bo nie jest właścicielem kwatery na cmentarzu. Prawo  przysługuje jedynie Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, która jest takim właścicielem.

Z kolei Parafia nie będzie sama z siebie działać w tej konkretnej sprawie bez specjalnego pisemnego porozumienia ze Stowarzyszeniem. Po kilku rozmowach z Pastorem i Radą Parafii Stowarzyszenie przygotowało projekt takiego porozumienia, a teraz od dłuższego czasu oczekuje na akceptację drugiej strony.

Drugą przeszkodą jest stan prawny kwatery na cmentarzu. Wpis do rejestru zabytków w 1965 roku obejmuje jedynie sam grób Pisarza, a nie obejmuje późniejszych pochówków żony Anny i córki Moniki, znajdujących się na tej samej kwaterze. Konieczny jest zatem nowy wpis obejmujący całą kwaterę. Wojewódzki Konserwator Zabytków w rozmowie z Zarządem Stowarzyszenia ustną zgodę wyraził, ale z wnioskiem pisemnym nie może wystąpić samo Stowarzyszenie bez udziału Parafii.

Dopiero po załatwieniu tych dwóch istotnych spraw można składać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dotację, którą wcześniej Stowarzyszenie miało już obiecaną.

Jak widać uregulowania tego typu wymagają bardzo dużo czasu i pozytywnego nastawienia różnych stron.

Nadal trwa, zainicjowana przez Stowarzyszenie, społeczna zbiórka pieniędzy na renowację grobu Żeromskiego. Stan konta powiększa się nieznacznie.

Prezes

Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

Prof. dr hab. Kwiryna Handke

 

Warszawa, 31.05.2017 r.