Bibliografia prac o Żeromskim

Wykaz prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego (wybór)

Adamczewski S., Stefan Żeromski „Syzyfowe prace” – objaśnienia i przypisy, Warszawa 1930.

Adamczewski S., Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków 194 (pierwsze wydanie pt. Serce nienasycone. Książka o Żeromskim, Poznań 1930).

Adamczewski S., W sprawie wilgi u Żeromskiego, „Język Polski” 1928, t. 13.

Adamczyk Z. J., Cenzura carska wobec twórczości Stefana Żeromskiego, „Rocznik Świętokrzyski” 1989, t.16.

Adamczyk Z. J., Cherchez la femme – Bolesław Prus w listach (czyli w życiu) Stefana Żeromskiego, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod red. J. A. Malika i E. Paczoskiej, Lublin 2003.

Adamczyk Z. J., Do czego potrzebny był Żeromskiemu Andrzej Radek. Trochę nowego światła
na „Syzyfowe prace”, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2016, t. 31.

Adamczyk Z. J., „Dzienniki” jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 3.

Adamczyk Z. J., Jeszcze raz o Prusie i Żeromskim: czego nie wydrukował Pigoń, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 2.

Adamczyk Z. J., Konstancińska „szara godzina” Żeromskiego, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013.

Adamczyk Z. J., Manipulacje i tajemnice. Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego, Warszawa
2017.

Adamczyk Z. J., Najbardziej kielecki utwór Żeromskiego, „Teraz” 2004, nr 10.

Adamczyk Z. J., O „Syzyfowych pracach” trochę inaczej, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 6.

Adamczyk Z. J., Posłowie [w:] S. Żeromski, Syzyfowe prace, Kielce 2014.

Adamczyk Z. J., Problemy świadomości pisarskiej Stefana Żeromskiego w świetle jego wypowiedzi publicystycznych i korespondencji, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak, Warszawa 2005.

Adamczyk Z. J., „Przedwiośnie” prawda i legenda, Poznań 2001.

Adamczyk Z. J., „Przedwiośnie” Żeromskiego w świetle dyskusji i polemik z 1925 roku, Warszawa 1989.

Adamczyk Z. J., Przed nowym wydaniem dzienników Żeromskiego. Stefan i Ludwika, „Świętokrzyskie. Środowisko – dziedzictwo kulturowe – edukacja regionalna” 2017, nr 19.

Adamczyk Z. J., Roman Dmowski pisze do Żeromskich, „Pamiętnik Literacki” 2014, nr 1.

Adamczyk Z. J., „Siłaczka”, czyli opowieść o doktorze Obareckim, [w:] Nowela – opowiadanie (ewolucja gatunku), pod red S. Żaka, Kielce 1994.

Adamczyk Z. J., Stefana Żeromskiego idea regionalizmu, [w:] W hołdzie Aleksandrowi Patkowskiemu (w setną rocznicę urodzin), pod red. J. Grzywny i A. Gembalskiego, Kielce 1991.

Adamczyk Z. J., Stefan Żeromski i Narodowy Komitet Zakopiański w świetle niepublikowanej korespondencji, „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 4.

Adamczyk Z. J., Stefan Żeromski wobec jubileuszu Lwa Tołstoja, „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 2.

Adamczyk Z. J., Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2016, z. 4.

Adamczyk Z. J., Świadomość estetyczna i program pisarski Stefana Żeromskiego w latach 1900-1918, „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 1.

Adamczyk Z. J., „Tajemnice rodzinne”: zagadki później biografii Stefana Żeromskiego, „Twórczość” 2011, nr 9 [przedruk w „Głos Nałęczowa” 2013].

Adamczyk, Tajemnice rodzinne. Zagadki późnej biografii Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2013, z. 3.

Adamczyk Z. J., Trzy ciągi dalsze „Przedwiośnia”, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003.

Adamczyk Z. J., Zbigniew Goliński jako redaktor krytycznej edycji „Pism” Stefana Żeromskiego,
[w:] Zbigniew Goliński. Portret badacza, red. T. Chachulski, Warszawa 2016.

Adamczyk Z. J., Zygmunt Wasilewski i Stefan Żeromski. Zygzaki znajomości, [w:] Zygmunt Wasilewski. Polityk – krytyk – regionalista, pod red. M. Meduckiej, Kielce 2002.

Adamczyk Z. J., Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego, „Świętokrzyskie” 2014, nr 14.

Adamczyk Z. J., Żeromski: z dziejów recepcji twórczości: 1895-1964, Warszawa 1975.

Adamczyk Z. J., Żeromski i ziemia Świętokrzyska, „Mówią Wieki” 2007, nr 12.

Adamczyk Z. J., Goliński Z., Nota wstępna [do:] S. Żeromski, Dziennik z wiosny 1891 roku, Kielce 2000.

Alfabet Paszka: Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski, pod red. J. Jakóbczyka, K. Kralkowskiej-Gątkowskiej, M. Piekary, Katowice 2010.

Araszkiewicz F., Nowe fragmenty o Stefanie Żeromskim w Nałęczowie w latach 1905-1907, [w:] Arciszanki swojej przełożonej, 1912-1937, 25-lecie gimnazjum Wacławy Arciszowej w Lublinie, Lublin 1937 [?].

Araszkiewicz F., Romantyk realizmu? (Drugi tom „Dzienników” Żeromskiego), „Dziś i Jutro” 1954, nr 45.

Artymiak A., Materiały archiwalne dotyczące nauczycieli Stefana Żeromskiego, „Teki Archiwalne” 1961, t. VIII.

Artymiak A., Miłość do córki zdrajcy. Z „Dzienników” Stefana Żeromskiego, „Słowo Ludu” 1956, nr 143.

Backvis K., Myśli cudzoziemca o Żeromskim, „Przegląd Współczesny” 1936 nr 9.

Baley S., Osobowość twórcza Żeromskiego. Studium z zakresu psychologii twórczości, Warszawa 1936.

Bartkowiakowa A., O rozkładzie i kolejności zdań współrzędnych i podrzędnych w utworach powieściowych Żeromskiego i Sienkiewicza, „Zastosowanie Matematyki” 7, Warszawa-Wrocław 1974.

Bartkowiakowa A., O rozkładzie określeń w zdaniach opisowych Żeromskiego i Sienkiewicza, „Zastosowanie Matematyki” 6, Warszawa-Wrocław 1962.

Bartnicka B., Analiza stylistyczna tekstu „Na probostwie w Wyszkowie”, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 6.

Bartnicka B., Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika śmiech w twórczości Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne” 2001, t. 46.

Bartnicka B., Nazwy głosów ptaków w utworach Stefana Żeromskiego, [w:] Słowa jak mosty nad wiekami, red. U. Sokólska, P Wróblewski, Białystok 2003.

Bartnicka B., O synonimii składniowej w zakresie wyrażania okoliczności towarzyszącej (akcesoryjnej). (Na materiale języka dziel Stefana Żeromskiego), [w:] Język – człowiek – kultura. Rozprawy i artykuły poświęcone prof. Marianowi Jurkowskiemu, red. B. Czopek-Kopciuch, Piotrków Trybunalski 2000.

Bartnicka B., Słownictwo opisujące burzę w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Zamknięte w języku. Szkice językoznawcze, red. H. Karaś, Warszawa 2004.

Bartnicka B., Stylizacja językowa w dramatach Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne” 1991, t. 36.

Bartnicka B., Synestezja w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia 7, red. H. Sędziak, Łomża 2003.

Bartnicka B., Świat doznań zmysłowych: (węch, smak, dotyk), Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 8, Kraków 2007.

Bartnicka B., Świat dźwięków, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 4, Kraków 2002.

Bartnicka B., Świat milczenia w dziełach Stefana Żeromskiego, [w:] Semantyka milczenia, red. K. Handke, Warszawa 1999.

Bartnicka B., Świat zapachów u Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M.J. Olszewska, G.P Bąbiak, Warszawa 2005.

Bartoszyński K., „Popioły” i kryzys powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 1.

Białoskórska M., Stefana Żeromskiego słownictwo osobiście wyróżnione, [w:] Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1997.

Białota M., Dramaty Żeromskiego w Reducie. Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej, Wrocław 1989.

Białota M., W kręgu psychoestetyki nowej sztuki: Ignacego Matuszewskiego interpretacja problemów wojny w „Popiołach”Żeromskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2010, nr 10.

Birkenmajer J., Żeromski jako lingwista, „Język Polski” 11, Kraków 1926.

Bobrowska B., Polały się łzy czyste, czy krokodyle? Aluzja, pastisz i ironia w „Cieniach”, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Bojarska B., Posłowie. Ekstremista Żeromski, [w:] S. Żeromski, Pisma polityczne, wybór, opracowanie, wstęp i posłowie A. Bojarska, Polonia Book Fund 1988.

Bolecki W., Przedwiośnie oraz inne pory roku, „Teksty Drugie” 2015, nr 2.

Borejszo M., O języku dialogów miłosnych w powieściach Stefana Żeromskiego, „Studia Polonistyczne” 1985 (1986), t. 13.

Borowy W., O dziennikach młodzieńczych Żeromskiego 1882-1883, „Zeszyty Wrocławskie” 1950, nr 3-4.

Borowy W., O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa 1960.

Borowy W., Żeromski, Londyn 1936.

Borowy W., Żeromski i świat książek, Kraków 1926.

Boy-Żeleński T., Żeromski „Ponad śnieg”, [w:] Idem, Romanse cieniów, Warszawa 1987.

Brudnicki J. Z. , Stefan Żeromski a niepodległość Polski, „Niepodległość i Pamięć” 2006, nr 2.

Brun J., Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek, Warszawa 1958.

Bryja M. , O języku „Puszczy jodłowej” S. Żeromskiego, „Prace Filologiczne” 2000, t. XLV.

Brzeziński J., Kilka uwag o archaizacji w utworach historycznych Stefana Żeromskiego, „Polonistyka” 1970, t. 6.

Brzozowski S., O Stefanie Żeromskim, [w:] Idem, Eseje i studia o literaturze, t. 1, Wrocław 1990.

Brzozowski S., Skarga to straszna. (Rzecz o „Róży” J. Katerli), [w:] Idem, Współczesna powieść i krytyka. Współczesna powieść polska. Współczesna krytyka literacka w Polsce. Stanisław Wyspiański. Artykuły literackie, Kraków-Wrocław 1984.

Bujnicki T., „Echa leśne” Żeromskiego. Kilka uwag interpretacyjnych, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. B. Utkowskiej, K. Jaworskiego, Kielce 2006.

Burdziej B., „Więcej Żyda niż jakiegoś tam Hamleta”. „Temat […] ohydnie trudny” w opowiadaniu „Oko za oko” (1892) Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Burek T., Żeromski – rozdarta świadomość, [w:] Stefan Żeromski w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice, red. Z. Goliński, Warszawa 1977.

Buttlerowa D., Komizm słowny w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Eadem, O języku literatury, Katowice 1981.

Buttler D., Porównania w twórczości Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Warszawa 1977.

Buttler D., Semantyka Stefana Żeromskiego, [w:] Żeromski i Reymont, Warszawa 1978.

Charakterystyki literackie, wyd. E. Wende i S-ka, Warszawa 1902.

Chmielewski J., Przyroda w twórczości Stefana Żeromskiego. Wybór tekstów, Kielce 1999.

Chołoniewski A., Hektor polski, „Świat” 1908, nr 40.

Cygan S., Człowiek i świat roślin w wybranych konstrukcjach porównawczych Stefana Żeromskiego, [w:] Preteksty – teksty – konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007.

Cygan S., Funkcje słownictwa roślinnego w utworach Stefana Żeromskiego, „Poradnik Językowy” 2009, z. 7.

Cygan S., Intelektualne fascynacje Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak, Warszawa 2005.

Cygan S., Metaforyzacja języka w tekstach Stefana Żeromskiego (na przykładzie świata roślin), [w:] Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007.

Cygan S., Niektóre leksykalne środki stylistyczne odnoszące się do świata roślin w tekstach Stefana Żeromskiego, „Linguistica Bidgostiana” 2007, vol. IV.

Cygan S., Peryfrazy z kręgu flory w tekstach Stefana Żeromskiego, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. B. Utkowskiej, K. Jaworskiego, Kielce 2006.

Cygan S., Połączenia apozycyjne z kręgu flory w utworach Stefana Żeromskiego, „Annales Paedagogicae Cracoviensis” Studia Linguistica, t. III, 2008.

Cygan S., Słownictwo roślinne specjalnie wyróżnione przez Stefana Żeromskiego w jego tekstach, „Rocznik Świętokrzyski” 2008, nr 30.

Cygan S., Świat roślin, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 9, Kraków 2007.

Czachorowska M., Modyfikatory intensywności barw w twórczości Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, „Studia Językoznawcze” 2008, t. 7.

Czachorowska M., Pejzażowe odsłony: rzecz o słownictwie topograficznym u Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Czachorowska M., Porównania w twórczości Stefana Żeromskiego oparte na nazwach topograficznych, „Linguistica Bidgostiana” 2007, vol. IV.

Czachorowska M., Topografia, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 11, Kraków 2007.

Czachorowska M., Trzy krajobrazy Żeromskiego, „Linguistica Bidgostiana” 2004, v. 1.

Czachorowska M., Wybrane terminy hydrograficzne w twórczości B. Prusa i S. Żeromskiego, „Studia Językoznawcze” 2004, t. 3.

Czachorowska M., Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Bydgoszcz 2006.

Czapliński P., Państwo bez wstrętu, „Teksty Drugie” 2016, nr 1.

Czarnocki K., Nobel dla Żeromskiego?, Warszawa 2007.

Czernow M., Historia i doświadczenie w „Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4.

Czerwiński T., Dookoła Żeromskiego, Kielce 1926.

Czerwiński T., Pamiętnik, cz. II, Kielce 1931.

Czuchnowa E., Żeromski w szkole Turgieniewa, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach” 1967, z. 34.

Ćwikliński K., Prawdziwe życie generała Rozłuckiego, „Twórczość” 2008, nr 6.

Daniel J., Wierni sobie. W kręgu szkolnych kolegów Stefana Żeromskiego, Kielce 2015.

Delorme A., Stefan Żeromski – obrońca przyrody i piewca jej piękna, a zarazem wizjoner wielkiej industrializacji, „Universitas” 1995, nr 2/3

Dłuska M., Modernistyczny barok Żeromskiego, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN”, Oddział w Krakowie 1965.

Dłuska M., Modernistyczny barok Żeromskiego. Studium prozy poetyckiej pisarza, [w:] Eadem, Studia i rozprawy, t. 2, Kraków 1970.

Domagała M., Piękna książka: Stefan Żeromski i Bonawentura Lenart, „Blok-Notes Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza” 2016, nr 15.

Doroszewski W., O styl Żeromskiego, „Poradnik Językowy” 1953, t. 4.

Drozdowicz-Jurgielewiczowa I., Technika powieści Żeromskiego, Warszawa 1929.

Drogoszewski A., Stefan Żeromski, „Głos” 1902, nr 2-9.

Eile S., Alogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1.

Eile S., Legenda Żeromskiego. Recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926, Kraków 1965

Eile S., „Wierna rzeka” jako powieść historyczna, „Zeszyty Naukowe UJ” 1957, z. 3.

Eile S., Kasztelowicz S., Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Kraków 1976.

Eros, Thanatos, Polis w prozie Stefana Żeromskiego, pod red. Darii Pernal, Opole 2013.

Feldman W., O twórczości S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego, Kraków 1905.

Feldman W., Wizerunek bohatera polskiego, „Krytyka” 1910, t. IV, z. 7.

Filip K., Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, Rzeszów 2010.

Fita S., Żeromski wśród Siłaczek i Judymów, „Zeszyty Naukowe KUL” 1964, nr 4.

Flis E., Między ogrodem dzieciństwa a wojenką daleką. O „Popiołach” Stefana Żeromskiego (Inicjacja i Historia), [w:] Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2003.

Flis-Czerniak E., Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o „Rozdzióbią nas kruki, wrony?” Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Flis-Czerniak E., Vincula, vulnera, exilium. Słów kilka o związku twórczości Żeromskiego z tradycją romantyczną, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013.

Frankowicz T., Uwagi o funkcji składni w „Zmierzchu” Żeromskiego, „Język Polski” 1979, t. 59.

Gabryś M., Diabelska (nie)obecność w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010.

Gabryś M., Diabelskie kuszenie w „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, kultura i świat roślin,  pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010.

Gabryś M., Kobiety i konie w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Dworki-pejzaże-konie, pod red. K. Stępnika, Lublin 2002.

Gabryś M., Literackie obrazy fanatyków w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Gabryś M., Metafizyczne niepokoje. Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego, Lublin 2011.

Gabryś M., Niebo i piekło, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 14, Kraków 2007.

Gabryś M., Niewinność dziecięcych bohaterów prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, pod red. E. Łoch, Lublin 2000.

Gabryś M., Obraz Słowian w „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo, t. V, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2004.

Gabryś M., Pejzaż marynistyczny w „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo, cz. IV, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin 2003.

Gabryś M., Stare panny w prozie Stefana Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 3, pod red. E. Komorowskiej, Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2002.

Gabryś M., Świątki i kapliczki w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Gabryś M., W kręgu niewinności. O męskich bohaterach prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Lublin 2001.

Gabryś M., Wokół plebiscytowego reportażu Stefana Żeromskiego, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika, M. Piechoty, Lublin 2004.

Gabryś M., Wyobrażenie Matki Boskiej w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego –  świadectwo przemian, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. J.A. Malik, Lublin 2008.

Gabryś-Sławińska M., „Przyszedłem do Ciebie. Sam mię wezwałeś”. Stefana Żeromskiego wizja szatana, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013.

Gabryś-Sławińska M., Stefan Żeromski na łamach ?Tygodnika Ilustrowanego? w roku 1912, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka”  2016, vol. 27.

Gacki W., Kobiety i miłość w twórczości St. Żeromskiego, Warszawa 1936.

Gałecki T., Stefan Żeromski, [w:] Charakterystyki literackie, Lwów 1902.

Galiński A., Powieść liryczna. Przybyszewski-Żeromski-Daniłowski-Strug, Łódz 1930.

German I., Biblia w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. S. Fita, Lublin 1993.

German I., Zestawienie biblijnych odwołań w dziełach Żeromskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1993, z. 1.

Glass G., Sny o Cezarach, „Nowa Reforma” 1910, nr 390.

Głowiński M., Konstrukcja a recepcja (Wokół „Dziejów grzechu”), [w:] Idem, Gry powieściowe, Warszawa 1973.

Godlewski Z., Polska myśl kulturalna na progu niepodległości. Żeromski, Zdziechowski, Znaniecki, [w:] Historia i kultura. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej, red. A. Mencwel, Warszawa 1987.

Gogolin A., Miłość w twórczości Stefana Żeromskiego, „Akant” 2006, nr 12.

Gogolin A., Włoskie podróże Stefana Żeromskiego, „Akant” 2006, nr 6.

Goliński Z., Przed krytycznym wydaniem pism Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Warszawa 1977.

Goliński Z., Wstęp do pierwszego tomu nowego wydania „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego, pod red. Z. Golińskiego, Warszawa 1981.

Goliński Z., Golińska J., Żeromski raz jeszcze, „Dialog” 1996, nr 5/6.

Górski K., Żeromski i katolicyzm, [w:] Idem, Literatura a prądy umysłowe, Warszawa 1938.

Grodecka A., Pod znakiem kruka? Poe, Żeromski i malarze, [w:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Toruń 2010.

Grodzicki A., Źródła historyczne „Popiołów” Żeromskiego, Kraków 1935.

Grodzki B., Salomea Brynicka i „ciche bohaterki”, czyli o „Wiernej rzece” S. Żeromskiego – inaczej, [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Lublin 2001.

Gruchała W., Kiedy przestaliśmy czytać Żeromskiego?, ?Arcana? 2015, nr 5.

Gruchała W., Ojcowie i synowie czyli Dlaczego Żeromski i Brzozowski nie chcieli posady urzędniczej, [w:] Między irredentą a kolaboracją: ugoda, lojalizm i legalizm: ?Dusza urzędnika? – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, pod red. N. Kasparka i M. Klemperta, Olsztyn 2015.

Grzeszczuk-Brendel H., Szklane domy a szklana architektura, „Porównania” 2011, R. 9.

Grzymała-Siedlecki A., Listy literackie. „Charitas” Żeromskiego i jej naczelne idee, „Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 42, 43 i 44.

Gutowski W., Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.

Handke K., Autoportret Stefana Żeromskiego słowem malowany, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2015, t. 5.

Handke K., Błękitne światy S. Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Handke K., Barwa w pejzażach Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Handke K., „Barwne” słownictwo Stefana Żeromskiego – kreacja pisarska i obraz rzeczywisty, „Studia Językoznawcze” 2004, t. 3.

Handke K., Co polszczyzna zawdzięcza Stefanowi Żeromskiemu, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”  2010, nr 1.

Handke K., Językowe świadectwa epoki w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2004, t. XLIX.

Handke K., Leksykony – teksty – pisarze, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2004, t. 39.

Handke K., Lektury Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”
2017, t. 7.

Handke K., Niebieskie lasy, „Prace Naukowe UŚ. Prace Językoznawcze” 2001, nr 26.

Handke K., Nowy rodzaj słownika pisarza, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003.

Handke k., Od chłopięcych marzeń do dojrzałych dzieł, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2016, t. 6.

Handke K., Pole semantyczne barw fioletu w twórczości Stefana Żeromskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2010, t.  45.

Handke K., Pole semantyczne barwy szarej w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Ścieżki pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej, Szczecin 2011.

Handke K., Pole semantyczne barw zieleni w twórczości Stefana Żeromskiego, „Studia Językoznawcze” 10. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2011.

Handke K., „Słownictwo pism Stefana Żeromskiego”  (prezentacja), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2011, t. 46.

Handke K., Polszczyzna Stefana Żeromskiego. Edycja z okazji osiemdziesiątych urodzin Autorki, Warszawa 2012.

Handke K., Przedmowa, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2017, t. 7.

Handke, Przedmowa, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2014, t. 4.

Handke K., Relacja: człowiek – świat zwierzęcy w porównaniach występujących w tekstach
Stefana Żeromskiego, „Studia Językoznawcze” 2016, t. 15.

Handke K., Skrzydła – wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego, „Studia  Językoznawcze” 2017, t. 16.

Handke K., Stefan Żeromski o języku, [w:] Eadem, Tom wstępny, Kraków 2002.

Handke K., Stefana Żeromskiego relacje z Podlasia, „Roczniki Humanistyczne” 2001/2002, z. 6.

Handke K., Stefana Żeromskiego wspomnienia o matce i utraconym domu rodzinnym, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2013, z. 3.

Handke K., Stosunek Stefana Żeromskiego do pejzaży natury i miasta, [w:] Dworki-pejzaże-konie, pod red. K. Stępnika, Lublin 2002.

Handke K., Świat barw, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 5, Kraków 2002.

Handke K., Tom wstępny, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 1, Kraków 2002.

Handke K., Tom wstępny, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, Kraków 2007.

Handke K., Wędrówki młodego Żeromskiego, „Stolica” 2010, nr 4 (2217).

Handke K., Warszawa Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, [w:] Bolesław Prus. Pisarz – Publicysta – Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Lublin 2003.

Handke K., Warszawa w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, [w:] Gwary dawniej i dziś Prace ofiarowane docent Wandzie Pomianowskiej, red. S. Cygan, Kielce 2002.

Handke K., Zawsze samoswój, „Żeromszczak. Almanach literacki I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” 2014, nr 7.

Handke K., Żeromski jako kolorysta, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2014, t. 4.

Handke K., Żeromski mniej znany, „Stolica” 2014, nr 9.

Handke K., Handke R., Świat kobiet i świat mężczyzn, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 13, Kraków 2007.

Handke M., Bretania sto lat temu, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2015, t. 5.

Handke M., Bretońskie podróże Żeromskiego, [w:] eadem, Bretońska paleta, Pelplin 2017.

Handke R., I dzisiaj źle obecny?, „Teraz. Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny” 2008, nr 12 (60).

Handke R., Kilka słów na początek, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2010, nr 1.

Handke R., Koń – uosobienie żywiołu w powieściach Stefana Żeromskiego, [w:] Dworki – pejzaże – konie, red. K. Stępnik, Lublin 2002.

Handke R., Koń w prozie Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Handke R., Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki, „Napis” 2001, seria VII.

Handke R., Stefan Żeromski i Moskale, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Handke R., Stefan Żeromski wobec nowości techniki wojskowej, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2010, nr 1.

Handke R., Style batalistyki w polskiej powieści historycznej. Sienkiewicz – Żeromski, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007.

Handke R., Uśmiechy Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2., 2011.

Handke R., Walka, wojna, wojskowość, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 6, Kraków 2002.

Handke R., Żeromski a Moskale, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak, Warszawa 2005.

Hass L., Strug – Żeromski – wolnomularstwo. Na marginesie artykułu H. Michalskiego „Mason rewolucjonista”, „Ars Regia” 1993, nr 3-4.

Helman A., Ewa Pobratyńska, ?Kino? 2017, nr 3.

Hertel J., Stefan Żeromski i Konstancje, Konstancin 2001.

Hibl S., W poszukiwaniu bohatera. Rozważania nad „Dumą o Hetmanie” i nad „Sułkowskim” Stefana Żeromskiego, Poznań 1929.

Hłond J., Wysłouchowie a Stefan Żeromski, „Akant” 2004, nr 1.

Hoppe J., Żeromskiego romantyczna wizja morza, „Słupskie Studia Humanistyczne” 1980.

Hulewicz P., Źródła ideologii społeczno-politycznej Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki”, Lwów 1930.

Hutnikiewicz A., Portrety i szkice literackie, Warszawa 1976.

Hutnikiewicz A., Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego, ,,Pamiętnik Literacki” 1965, z. 1.

Hutnikiewicz A., „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1968.

Hutnikiewicz A., Stefan Żeromski, Warszawa 1991.

Hutnikiewicz A., Wstęp, [do:] S. Żeromski, Syzyfowe prace, Wrocław 1992

Hutnikiewicz A., Wstęp, [do:] S. Żeromski, Wybór opowiadań, Wrocław 2003.

Hutnikiewicz A., Żeromski, Warszawa 1987.

Hutnikiewicz A., Żeromski i naturalizm, Toruń 1956.

Ihnatowicz E., Puszcza Żeromskiego i Orzeszkowej, [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Irzykowski K., S. Żeromski: Biała rękawiczka, [za:] Idem, Recenzje teatralne. Wybór, Warszawa 1965.

Irzykowski K., S. Żeromski: „Róża”, [w:] Idem, Recenzje teatralne. Wybór, Warszawa 1965.

Ivaničková H., Kształtowanie się poglądów Stefana Żeromskiego na inteligencję w epoce „Dzienników” 1882-1891, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 1 Młoda Polska, red J. Kwiatkowski, Z. Żabicki, Warszawa 1965.

Jakiel E., Irzykowski o Żeromskim „w kształcie linii spiralnej”, [w:] Świat idei i lektur: twórczość Karola Irzykowskiego, red. H. Ratuszna, Toruń 2016.

Jakubowski J. Z., Niepokoje filozoficzno-moralne Stefana Żeromskiego, [w:] O Stefanie Żeromskim. Materiały z sesji naukowej Kielce 14-16 październik 1974, red. J. Pacławski, Warszawa 1976.

Jakubowski J. Z., Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice – polemiki, Warszawa 1967.

Jakubowski J. Z., Stefan Żeromski, Warszawa 1964.

Jampolski W., Stefan Żeromski, duchowy wódz pokolenia, Kraków 1930.

Janaszek-Ivaničková H., Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim, Warszawa 1971.

Jankowiak L. A., Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Studia Językoznawcze” 2015, vol. 22 (42), nr 2.

Jankowiak L. A., Kronika materialnej sytuacji młodego Żeromskiego, ?Zeszyty Stowarzyszenia
im. Stefana Żeromskiego? 2017, t. 7.

Jarosz A., Kręte drogi przyjaźni, „Śląsk” 2004, nr 11.

Jauksz M., Zwolennik Bourgeta. Stefan Żeromski i psychologia powieści, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Jazukiewicz-Osełkowa L., Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego, Warszawa 1980.

Kalemba-Kasprzak E., Prometeusz z przepiórką. Dramaty Stefana Żeromskiego od Czarowica do Przełęckiego, Poznań 2000.

Kalinowska A., „Śmierć oswojona” i „śmierć dzika” w opowiadaniach W. Gomulickiego i S. Żeromskiego, [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Lublin 2001.

Kaliszewski A., Hybrydyczne i „liryzowane” reportaże Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3/4.

Kaliszewski A., Reportaż Stefana Żeromskiego „Na probostwie w Wyszkowie” – po latach, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika, M. Piechoty, Lublin 2004.

Kamińska K., Rzecz o grzesznej miłości, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2009, nr 16.

Karpińska K., Chopinowski impuls. „Dzienniki” Stefana Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Kawyn S., Edward Abramowski i jego idee w twórczości Żeromskiego, [w:] Idem, Studia i szkice, Kraków 1976.

Kawyn S., Stefan Żeromski i Edward Abramowski. Materiały, „Prace Polonistyczne” 1989, S. XXV.

Kądziela J., Główne wartości „Dzienników” Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice, pod red. Z. Golińskiego, Warszawa 1977.

Kądziela J., Młodość Stefana Żeromskiego, Warszawa 1976.

Kądziela J., Przedmowa, [do:] S. Żeromski, Dzienniki, t. 1, Warszawa 1975.

Kądziela J., Wstęp, [w:] S. Żeromski, Dzienniki, Wrocław 1980.

Kądziela J., Wstęp, [w:] S. Żeromski, „Dziennikówtom odnaleziony, z autografu do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył J. Kądziela, Warszawa 1973.

Kądziela P., Zapomniany wywiad Stefana Żeromskiego,”Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 6.

Kekus-Poks A., Upadek Ewy P., „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2009, nr 13.

Kida J., Cytowane wyrazy obce w twórczości Stefana Żeromskiego, Rzeszów 1992.

Kielak D., Metafizyczne enklawy w prozie Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Kitowski S., Miejski pejzaż nadmorski: śladami Żeromskiego, „Bliza” 2010, nr 3.

Kitowski S., Stefan Żeromski nad polskim morzem, „Rocznik Gdyński” 2010, nr 22.

Kitowski S., Żeromski w Orłowie, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto. Moja Gdynia”, 2010, nr 129.

Kleiner J., Samuel Zborowski w literaturze polskiej, [w:] Idem, W kręgu historii i teorii literatury, Warszawa 1981.

Kleiner J., Stefan Żeromski „Walka z szatanem”, „Sfinks” 1917, IV.

Kłak T., Oblicza wód w „Popiołach”, „Roczniki Humanistyczne” 1976, z.1.

Kmiecik J., Listy młodych pisarzy do Żeromskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 5.

Kniagininowa M., Niektóre funkcje stylistyczne przydawek skupieniowych u Żeromskiego, [w:] W służbie nauce i szkole, Warszawa 1970.

Kniagininowa M., Przydawka gradacyjna w języku utworów Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 1.

Kochanowski M., Melodramatyzm i powieść. Od rytuału do sensacji (Żeromski, Mniszkówna, Strug), Białystok 2015.

Kochanowski M., Nie tylko o łotrach. Melodramatyzm w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013.

Kochanowski M., Portret uwodziciela. Leszek Śnica z „Charitas” Stefana Żeromskiego, [w:] Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI, red. K. Kralkowska-Gątkowska, B. Nowacka, Katowice 2011.

Kochanowski M., Rytuał i inicjacja. Doświadczenia liminalne w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego, „Literacje” 2011, nr 2 (21).

Kochanowski M., Świat osierocony. Ojcowie i córki w powieściach Stefana Żeromskiego z lat 1908?1919, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, koncepcja i wstęp J. Ławski, Białystok 2013.

Kochańczyk A., Stefana Żeromskiego droga do literatury (o „Dziennikach”), [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Kordaczuk W., Nieznane zakończenie „Urody życia”, „Więź” 1987, nr 5.

Korzeniewska E., O „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1954, z. 3.

Kościewicz K., Bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego w perspektywie nowoczesności, [w:] Modernistyczne źródła Dwudziestowieczności, pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 2003.

Kościewicz K., Obyczaje, ale czy obyczajne: wokół intymnych zapisków Stefana Żeromskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 1.

Kowalczykowa A., Żeromski w niepodległej: szkice, Warszawa 2013.

Kowalska J., Rzecz majowa, „Teatr” 2010, nr 7/8.

Kozłowski B. P., Stefan Żeromski: pomniki pisarzy, „Akant” 2007, nr 1.

Krawczyk J., Na dobry początek, „Mówią Wieki” 2007, nr spec. 1.

Krzyżanowski J., Magia ziemi w dziele Stefana Żeromskiego, [w:] Idem, W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962.

Krzyżanowski J., O legendzie „Aryman mści się”, [w:] Idem, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1977.

Książek-Bryłowa W., Sposoby wyrażania emocjonalności w „Popiołach” Stefana Żeromskiego, [w:] Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1997.

Księga namiętności. Dzienniki intymne Stefana Żeromskiego, wybór i oprac. J. Bednarowski, Brzezia Łąka 2014.

Kubicka-Czekaj B., Apostazja i apostolstwo w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje, pod red. L. Rożek, przy współpracy A. Czajkowskiej, Częstochowa 2006.

Kubicka-Czekaj B., Stefan Żeromski o Józefie Ignacym Kraszewskim, „Studia Humanistyczne” 1996, t. VI.

Kucharski J., Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1882-1895, Gdańsk 1974.

Kucharski J., „Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego. Zarys monograficzny, Gdańsk 1989.

Kula E., Antoni Gustaw Bem, Wrocław 1988.

Kulczycka-Saloni J., Pozytywizm i Żeromski, Warszawa 1977.

Kulczycka-Saloni J., Romantyk w kapeluszu pozytywisty – czyli o naturalizmie Stefana Żeromskiego, [w:] J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce, Warszawa 1992.

Kupiszewski P., „Aryman mści się” – antynomia i synkretyzm i ich wyznaczniki językowe, „Prace Filologiczne” 2000, t. 45.

Kupiszewski P., Elementy stylizacji biblijnej w „Aryman mści się” Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne” 2000, t. 45.

Kupiszewski W., Język „Dzienników” Stefana Żeromskiego, Warszawa-Kraków 1990.

Kupiszewski W., Słowotwórcze neologizmy w „Dziennikach” Żeromskiego, „Prace Filologiczne” 1986, z. 33.

Kupiszewski W., Z zagadnień języka „Dzienników” Stefana Żeromskiego, „Rocznik Świętokrzyski” 1985, z. 13.

Kupiszewski W., Kupiszewski P., Zagadnienia stylu w „Wiernej rzece” S. Żeromskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 6.

Kurkowska H., Charakterystyka socjolingwistyczna polszczyzny Żeromskiego, [w:] Żeromski i Reymont, Warszawa 1978.

Kurkowska H., Młody Żeromski a język rosyjski, [w:] Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Warszawa 1977.

Kurnik A., „On taki był”: Stefan Żeromski okiem Józefa Czapskiego, „Arcana” 2015, nr 5.

Lange A., Pochodnie w mroku. Żeromski – Reymont – Kasprowicz, Warszawa 1926.

Lechoń J., Portrety ludzi i zdarzeń, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1997.

Legutko G., Informacyjny nadmiar i niedobór ? dylematy edytora dramatów Żeromskiego. (Rzecz o „Sułkowskim” i „Ponad śnieg bielszym się stanę”),Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Legutko G., Józefa Sułkowkiego marzenia o czynie (rzecz o „Sułkowskim” Stefana Żeromskiego), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17.

Legutko G., Listy Gustawa Daniłowskiego do Stefana Żeromskiego z lat 1901-1909, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. B. Utkowskiej, K. Jaworskiego, Kielce 2006.

Lesisz E., Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego czytanie Świątyni Opatrzności, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 2.

Libera Z., Stefan Żeromski w siedemdziesiątą rocznicę śmierci, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 6.

Linkner T., Literacki obraz misji św. Wojciecha z Gdańskiem w tle w powieściach Ludwika Stasiaka i Stefana Żeromskiego, „Studia Europejskie” 2001, t. II.

Linkner T., Mitologia słowiańska w literaturze Młodej Polski, Gdańsk 1991.

Linkner T., Świat słowiańskich wierzeń Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Linkner T., W mitycznym nurcie „Wiernej rzeki”, „Ruch Literacki” 2000, z. 2.

Lisowski Z., Arcydzieła nowelistyczne Stefana Żeromskiego. Studium analityczno-interpretacyjne, Siedlce 1991.

Lisowski Z., Nowelistyka Stefana Żeromskiego, Kielce 1999.

Lisowski Z., Żeromski w Drohiczynie, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2010, nr 2.

Lorentowicz J., W tragicznej godzinie, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 39.

Lubaszewska A., Mit-ethos-konstrukcja. „Duma o hetmanie” Stefana Żeromskiego, Wrocław 1984.

Lubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.

Lubelski T., „Przedwiośnie” Andrzeja Wajdy: dzieje niezrealizowanego projektu, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 57/58.

Łoch E., Niektóre problemy osobowości twórczej Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski. O twórczości literackiej, pod red E. Łoch, Lublin 1995.

Łoch E., Stanisław Brzozowski wobec Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, pod red. E. Łoch, Lublin 2000.

Łoch E., Stefan Żeromski i Władysław Reymont. Zarys problematyki badawczej, [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, pod red. E. Łoch, Lublin 2000.

Łoch E., Stefan Żeromski, Władysław Reymont i Jerzy Żuławski wobec pierwszej wojny światowej, [w:] Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Łoch, K. Stępnika, Lublin 1999.

Łoch E., Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego, Lublin 2008.

Łoch E., Żeromski jako ekspresjonista. Problemy katastrofizmu wojennego, [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Łojek M., Refleks myśli filozoficznej w „Dziennikach” i powieściach Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”, Studia Filologiczne, 1990, z. 34.

Maciąg W., Czy Żeromski jest wielkim pisarzem?, „Dekada Literacka” 2000, nr 12.

Maciąg W., „Pan Tadeusz” w Nawłoci: kontynuacje i kontestacje motywów soplicowskich w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka” 2003, z. 2.

Maciejewska I., Wstęp, [w:] S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Wrocław 1987.

Maciejewska I., Wstęp, [do:] S. Żeromski, Popioły, t. 1, Kraków 1996.

Majewska M.E., Porównania w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego, cz 2, „Prace Filologiczne” 2002, t. 47.

Makowski S., Zygmunt Krasiński w świadomości pisarskiej Stefana Żeromskiego, [w:] Żeromski i Reymont, red. J. Detko, Warszawa 1978.

Makowski S., Żeromski wobec dziedzictwa Słowackiego, [w:] Żeromski i Reymont, red. J. Detko, Warszawa 1978.

Makowski W., Wrażenia i studia, Wilno 1913.

Makuszyński K., „Duma o hetmanie”, „Świat” 1908, nr 39.

Marcińczak Ł., Prus i Żeromski w kraju Feaków, „Akcent” 2006, nr 2.

Mariak L., Nagłówki i formuły kończące w listach Stefana Żeromskiego do żony Oktawii, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2013, z. 3.

Markiewicz H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1963.

Markiewicz H., Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, Warszawa 1964.

Markiewicz H., W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, Warszawa 1977.

Matuszczyk B., Do swego Boga. Religijna frazeologia w unickich opowiadaniach S. Żeromskiego i W. Reymonta, [w:] Czterechsetlecie unii brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, Lublin 1998.

Matuszewski I., „Dzieje grzechu”, [w:] Idem, O twórczości i twórcach. Studia i szkice literackie, Warszawa 1965.

Matuszewski I., Studia o Żeromskim i Wyspiańskim, Warszawa 1921.

Mazur R., Stefan Żeromski o harcerstwie, Kielce 1994.

Meczel M., „Uciekła mi przepióreczka” S. Żeromskiego –  językowa analiza dialogu, „Język. Religia. Tożsamość” 2009, t. 3.

Mencwel A., Co nam mówią „szklane domy”: wokół „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, „Przegląd Polityczny” 2015, nr 132.

Mencwel A., L?Éducation sentimentale ? la polonaise, [w:] S. Żeromski, La beauté de vivre. Roman. Avec préface, biographie et postface. Traduit du polonais par Krystyna Bourneuf et Anna Ciesielska-Ribard. Postface d?Andrzej Mencwel, Paris 2016 Trakt editions.

Mencwel A., Przedwiośnie czy potop. Dylematy Stefana Żeromskiego, [w:] Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.

Mędykowski G., W poszukiwaniu autentyczności, czyli znaczenie przemian księcia Gintułta, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Mikołajczak S., Funkcja pauzy w wypowiedzeniach utworów Stefana Żeromskiego, „Studia Polonistyczne” 1980, t. 8.

Mikołajczak S., Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego (Wypowiedzenia zestawione), [w:] Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich III, Wrocław 1978.

Mikołajczak S., Składniowo-stylistyczny kształt prozy poetyckiej w „Puszczy jodłowej” Stefana Żeromskiego, „Studia Polonistyczne” 1976, t. 3.

Mikołajczyk I., Dialektyka obrazowania modernistycznego: „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” Kasprowicza i „Rozdziobią nas kruki, wrony?”, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 2.

Miłaszewski S., Od Bożyszcza do Smętka, [w:] Idem, Wspominamy, Poznań 1939.

Miłek I., Kilka uwag o słowotwórstwie w „Popiołach” S. Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego”, Prace Językoznawcze, 1977, t. 4.

Miłek I., O przenośnym użyciu nazw własnych w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Filologia Polska, Prace Językoznawcze, 1982 (1983), t. 8.

Mironowicz-Panek M., Stefan Żeromski i jego muzeum w Nałęczowie, Lublin 2006.

Młotek M., Niezwykła pamiątka plebiscytu, „Archeologia Wojenna” 2011, t. 1.

Młotek M., Tajemnice pogranicza, Kraków 2013.

Morawiec A., Baku. Uwagi na marginesie „Przedwiośnia” ( i jego recepcji), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Mortkowicz-Olczakowa H., O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień i dokumentów, Warszawa 1965.

Nasierowski T., Żeromski – Strug – Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze, Warszawa 1997.

Natanson W., Stefana Żeromskiego droga do teatru, Warszawa 1970.

Niesiołowski T., Listy Tymona Niesiołowskiego do Stefana Żeromskiego, oprac. P. Rosiński, „Rocznik Świętokrzyski. Seria A. Nauki Humanistyczne” 2005, t. 29.

Nitsch K., O synonimach u Żeromskiego, „Język Polski” 1947, z. 27.

Nitsch K., Wilga u Żeromskiego, „Język Polski” 1928, t. 13.

Nitsch K., Żeromski o języku polskim ludu pracującego, „Język Polski” 1916, t. 3.

Nowaczyński A., „Wiatr od morza”, „Myśl Narodowa” 1922, nr 15.

Nowakowski A., Bibliotekarska działalność Żeromskiego w Zakopanem, „Bibliotekarz” 2016,
nr 4.

O Stefanie Żeromskim, Materiały z sesji naukowej, pod red. J. Pacławskiego, Kraków 1976.

Obrączka P., Utwory Stefana Żeromskiego na scenie teatru opolskiego (1945-2005), Kwartalnik Opolski” 2007, nr 1.

Obsulewicz B., O idei miłosierdzia we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Obsulewicz B., O „Wildze” Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Ociepa J., Kobiecość i sensacyjność w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego, [w:] Wiek kobiet w literaturze, pod red. J. Zacharskiej i M. Kochanowskiego, Białystok 2002.

Okrasa R., Opowieść o prawdziwym Polaku, Czterdzieści i Cztery” 2008, nr 1.

Okulicz-Kozaryn R., Twórcze echa neurotycznej młodości Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Olkusz K., Przygoda z mesmeryzmem : o magnetyzmie i hipnozie w Dziennikach” Stefana Żeromskiego, Studia i Szkice Slawistyczne” 2008, nr 9.

Olszewska B., Lublin jako miasto wielokulturowe na przykładzie fragmentu ?Dzienników z wiosny 1891 roku? Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne” 2012, t. 13.

Olszewska M. J., Bolesne obrachunki. Dwa obrazy rzezi galicyjskiej w dramatach „Ofiara” Władysława Orkana i „Turoń” Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003.

Olszewska M. J., „Czy przyjdzie kiedy wiosna?” „Walka z szatanem” Stefana Żeromskiego jako „nieustająca lektura” „Lalki” Bolesława Prusa, [w:] Świat „Lalki” piętnaście studiów, red. J. A. Malik, Lublin 2005.

Olszewska M. J., Heroizm tragiczny. Bolesna pamięć powstania styczniowego (Żeromski – Rembek), [w:] Eadem, Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice, Warszawa 2008.

Olszewska M. J., Miasto z perspektywy Stefana Żeromskiego. Ulice, uliczki, zaułki i bruki. Rekonesans, [w:] Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. K. Badowska, A. Janiak-Staszek, Łódź 2013.

Olszewska M. J., O „Zapiskach z podróży” Stefana Żeromskiego słów kilka, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2014, t. 4.

Olszewska M. J., Stefana Żeromskiego dar widzenia i przenikania świata, [w:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Toruń 2010.

Olszewska M. J., Stefan Żeromski. Spotkania, Warszawa 2015.

Olszewska M. J., W kręgu meteorologii i astronomii, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 10, Kraków 2007.

Olszewska M. J., Zima w twórczości Stefana Żeromskiego, Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2., 2011

Ortwin O., Maurycy Zych, [w:] Idem, Żywe fikcje, oprac. J. Czachowska, Warszawa 1970.

Ossowski J. S., Żeromski, nasz bliźni?, ?Zdanie? 2017, nr 1?2.

Ożóg J. B., Pięć esejów. (Pierwsze prace krytyczne), Rzeszów 1988.

O Stefanie Żeromskim, materiały z sesji naukowej, Kielce 14-16 października 1974, Kraków 1976.

Oszywianka K., Analiza poprawek składniowych w brulionie „Przepióreczki” (zdania pojedyncze), „Język Polski” 1965, t. 45.

Paczoska E., Stefan Żeromski w kręgu etyki ariańskiej, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu worów życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz i E. Paczoska, Warszawa 2006.

Pająk M., Żeromski – serce nienasycone w Gdyni,Gazeta Wyborcza – Trójmiasto. Moja Gdynia” 2009, nr 91.

Pamiętnik H. Dulębiny o Żeromskim w Nałęczowie, [w:] Arciszanki swojej przełożonej, 1912-1937, 25-lecie gimnazjum Wacławy Arciszowej w Lublinie, Lublin 1937 [?].

Papeé S., Teatr Stefana Żeromskiego, Poznań 1926.

Papierkowski S. K., Stefan Żeromski jako znawca i miłośnik języka polskiego, „Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL” 1972, t. 15, z. 1.

Papieska A., Tajemnice Żeromskiego, ?Nowe Książki? 2018, nr 2.

Parulska B., Schematy literatury popularnej w prozie narracyjnej Stefana Żeromskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska XXIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1985, z. 149.

Paszek J., „Beatrycze” – „Telimena”. Eros i styl w „Dziennikach” Żeromskiego, „Teksty 1975, nr 1.

Paszek J., Blask ?Popiołów?, ?Śląsk? 2017, nr 3.

Paszek J., Danae Żeromskiego, „Teksty” 1974, nr 1.

Paszek J., Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają „Wiatr od morza”, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1.

Paszek J., S/Z, czyli smak i zapach w „Żywych kamieniach” i „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego, „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 2.

Paszek J., Szkoła Askenazego, [w:] Idem, Ze studiów nad Żeromskim – „Popioły”, Wrocław 1981.

Paszek J., Sztuka aluzji literackiej. Żeromski-Berent-Joyce, Katowice 1984.

Paszek J., Tekst i styl „Popiołów”, Wrocław 1992.

Paszek J., Żeromski, Wrocław 2001.

Paszek J., Żeromski o Śląsku i Pomorzu, „Śląsk” 2000, nr 7.

Pawłowski Ł., Czystość, brud i chaos rewolucji : o dwóch częściach „Przedwiośnia”, „Teksty Drugie” 2009, nr 3.

Pękala B., Żeromskiego Polska w dniach wolności (czyli o utworach z lat 1918-1925), Bydgoszcz 1982.

Pękala B., Żeromskiego świat i Polska, Międzyrzecz 2003.

Pigoń S., Glosy do związku przyjaźni S. Żeromskiego z E. Abramowskim, „Prace Polonistyczne” 1969.

Pigoń S., Miłe życia drobiazgi. Pokłosie, Warszawa 1964.

Pigoń S., Rodowód gwary podhalańskiej w „Popiołach” Żeromskiego, „Język Polski” 1962, t. 42.

Pigoń S., Rytm twórczości Stefana Żeromskiego. Przemówienie wygłoszone w Teatrze Miejskim im. Słowackiego dnia 20 listopada 1932 r. przed przedstawieniem „Sułkowskiego” w siódmą rocznicę śmierci Autora , Kraków 1932.

Pigoń S., Rzeźba wyrazu u Żeromskiego, „Język Polski” 1960, t. 40.

Pigoń S., S. Żeromskiego i K. Nitscha wymiana listów w sprawie polskiego słownika gwarowego, „Język Polski” 1965, t. 45.

Pikula M., Wątki manichejskie w paraboli „Aryman mści się” Stefana Żeromskiego, [w:] Czytanie modernizmu, pod red. M. Olszewskiej i G. Bąbiaka, Warszawa 2004.

Piołun-Noyszewski S., Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo, młodość, Warszawa 1928.

Piotrowicz A., Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 16, Życie towarzyskie, Poznań 2014.

Piotrowicz A., Słownictwo życia towarzyskiego w twórczości Stefana Żeromskiego na tle leksyki XIX wieku, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2015, t. 5.

Piwowarczyk A., Przestrzeń i tożsamość: różne wymiary dystopii w powieściach „Uroda życia” Stefana Żeromskiego i „W oczach zachodu” Josepha Conrada, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4.

Plutecka M., Pamiętajcie o Oktawii, czyli Żeromski inaczej, ?Szkoła Nawigatorów? 2016, nr
11.

Płomieński J. E., Problem pracy w „Przepióreczce” Żeromskiego. Refleksje krytyczno-polemiczne, Katowice 1926.

Podraza-Kwiatkowska M., Czy Żeromski czytał Marcela Prousta?, [w:] eadem, Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków 2011.

Podraza-Kwiatkowska M., Od Niebieskiego Jeruzalem do szklanej Polski. Kulturowe konteksty „szklanych domów” Żeromskiego, [w:] eadem, Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków 2011.

Popiel M., „Dokąd płynie ta woda, dokąd płynie?”, „Ruch Literacki” 1980, nr 5.

Popiel M., Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 2003.

Potocki A., O „czującym widzeniu” Żeromskiego, [w:] Idem, Szkice i wrażenia literackie, Lwów 1903.

Potocki A., Wielki inkwizytor, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 10-11.

Prędka A., Kobiecość w cieniu grzechu: o „Dziejach grzechu” Waleriana Borowczyka, „Images” 2008, nr 11/12.

Pruszyński A., Dwa teatry: o „Sułkowskim” Stefana Żeromskiego i „Józefie Sułkowskim” Romana Brandstaettera, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2013, nr 11.

Przybyła Z., Żeromski i jego współcześni (relacja z sesji w siedemdziesiątą rocznicę śmierci Żeromskiego 27-28 listopada 1995 w Lublinie i Nałęczowie), „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 6.

Przybyła Z., Żeromski wobec malarstwa polskiego (na podstawie „Dzienników”), „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 4.

Puchalska M., Żeromski w świetle badań literackich 1946-1950, „Pamiętnik Literacki” 1951, nr 1.

Rabski W., Teatr Polski: „Biała rękawiczka”, sztuka w 5 aktach St. Żeromskiego, „Kurier Warszawski” 1921, nr 68.

Rakowiecki T., „Duma o hetmanie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1909.

Ratajczak W., Powieści o Polaku w rosyjskim mundurze. Kraszewski, Jeż, Żeromski, [w:] Na pozytywistycznej niwie, „Prace Komisji Filmologicznej. Poznańskie Towarzystwo Nauk” 2002, t. 45.

Rodak P., Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Warszawa 2011.

Rodak P., Miłość w „Dzienniku” Stefana Żeromskiego: między sztambuchem, listem i powieścią, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 2.

Rogalski A., Świat Żeromskiego, [w:] Idem, Profile i preteksty, Warszawa 1958.

Rosiński P., Idee Johna Ruskina a młodopolskie aspekty sztuki w dziele Stefana Żeromskiego, [w:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Toruń 2010.

Rosiński P., Stefan Żeromski wobec sztuki – tematy i motywy chrześcijańskie, [w:] Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski. Religie i wierzenia polskiego modernizmu pod red. H. Ratusznej, Toruń 2009.

Rosiński P., Żeromski jako muzealnik,Quart” 2010, nr 1.

Rosner I., Dzieje grzechu, „Czas” 1908, nr 98.

Różewicz T., Biruta moja miłość, „Odra” 1997, nr 3.

Rutkowski J., Antoni Gustaw Bem jako nauczyciel i wychowawca Stefana Żeromskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1980.

Rzepka W. R., Wokół matury Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2016, t. 6.

Rzepka W. R., Walczak B., Z badań nad słowotwórstwem Żeromskiego. Formanty -isko, -iszcze, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Filologia Polska, Prace Językoznawcze, 1982, t. 8.

Sadlik M., Motyw „długich, nocnych rodaków rozmów” w twórczości Wyspiańskiego, Żeromskiego i Berenta, „Literaturoznawstwo” 2008, nr 1.

Sadowska I., Listy Wacława Sieroszewskiego do Stefana Żeromskiego i Oktawii Żeromskiej z lat 1897-1902, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. B. Utkowskiej, K. Jaworskiego, Kielce 2006.

Saganiak M., Estetyka „Róży” Stefana Żeromskiego, „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 2.

Saganiak M., „Wisła” Stefana Żeromskiego – misterium przyrody i historii, [w:] Czytanie modernizmu, pod red. M. Olszewskiej i G. Bąbiaka, Warszawa 2004.

Sajewska D., Nekroperformans, ?Didaskalia? 2016, nr 131.

Samp J., Między cywilizacją Zachodu a pogańskim światem Prusów, „Roczniki Gdańskie” 1997, z. 1.

Sarnowska-Giefing I., Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich okresu realizmu i naturalizmu, Poznań 1984.

Sędziak H., Metafory w twórczości Stefana Żeromskiego. Personifikacja, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska i G.P. Bąbiak, Warszawa 2005.

Sędziak H., Myśl i mowa, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 7, Kraków 2002.

Sędziak H., Nazwy mówienia w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, „Białostockie Archiwum Językoznawcze” 2001, nr 1.

Sędziak H., Składnia wyrazów przymiotnikowych z podrzędnymi rzeczownikami w „Popiołach” Stefana Żeromskiego, „Studia Łomżyńskie” 1996, t. 6.

Sędziak H., Wybrane związki frazeologiczne motywowane rzeczownikami mentalnymi w twórczości Stefana Żeromskiego, „Studia Łomżyńskie” 2005, t. 4.

Sękowska E., Dom, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 3, Kraków 2002.

Sękowska E., Konceptualizacja pojęcia „domu” w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska i G. P. Bąbiak, Warszawa 2005.

Sękowska E., Wizerunki i funkcje dworu w prozie Stefana Żeromskiego (perspektywa lingwistyczna), [w:] Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003.

Siemińska E., Dzieje recepcji „Róży” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1963, s. I, z. 29.

Siemińska E., Hipoteza inspiracji filmowych w „Róży” Stefana Żeromskiego, „Łódzkie Towarzystwo Naukowe. (Societas Scientiarum Lodziensis). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” 1963, t. 6.

Sinielnikoff R., Rzeczowniki typu towiańszczyzna, żeromszczyzna, dulszczyzna, „Poradnik Językowy” 1971.

Skiwski J. E., Poza wieszczbiarstwem i pedanterią, Poznań 1929.

Skłodowska M., StefanŻeromski w twórczości poetów Doliny Wilkowskiej,Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2015, t. 30.

Skubalanka T., Stefan Żeromski. Artyzm i maniera, [w:] Eadem, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław 1984.

Słodkowski W., „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Studium monograficzne, Wrocław 1966.

Sobieraj S., Etos powstania styczniowego jako fundament koncepcji odrodzenia państwa i narodu w twórczości Stefana Żeromskiego, „Inskrypcje” 2016, z. 2.

Sobieraj T., Wczesna dramaturgia Stefana Żeromskiego w świetle jego fascynacji teatrem, „Pamiętnik Teatralny” 2016, z. 1/2.

Sobocińska M., Stefan Żeromski jako znawca i świadomy obrońca gwar ludowych, [w:] Dialog pokoleń: w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury: praca zbiorowa, pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2015.

Sobolewska K., Architekt Stefan Ż. Sny, obsesje, projekty i realizacje, „Zeszyty Stowarzyszenia
im. Stefana Żeromskiego” 2015, t. 5.

Sobolewska L, Dobra pamięć. O „Wspomnieniach” Moniki Żeromskiej, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2013, t. 3.

Sobolewska K., Dokumenty związane z rodziną Żeromskich zgromadzone w Bibliotece Narodowej w Warszawie, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2014, t. 4.

Sobolewska K., Florencja Stefana Żeromskiego, czyli portret miasta, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M.J. Olszewska, G. Bąbiak, Warszawa 2005.

Sobolewska K., Miasto i wieś, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 12, Kraków 2007.

Sobolewska K., Przestrzeń, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 2, Kraków 2002.

Sobolewska K., Słownictwo dotyczące przestrzeni w twórczości Stefana Żeromskiego, Warszawa 2004.

Sobolewska K., Stefan Żeromski jako animator kultury, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2., 2011.

Sobolewska K., Warszawskie adresy młodego Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia
im. Stefana Żeromskiego” 2017, t. 7.

Sobolewska K., Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2016, t. 6.

Sokołowski C., Problemat nawrócenia w najnowszej powieści Żeromskiego. Szkic krytyczny, Warszawa 1917.

Sowiński A., Lata szkolne. Opowieść o Stefanie Żeromskim, Warszawa 1956.

Stefan Żeromski ? kim był? kim jest? Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kielce
2?4 października 2014 r., red. Z.J. Adamczyk, Kielce 2015.

Stefan Żeromski w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice, pod red. Z. Golińskiego, Warszawa 1977.

Stefan Żeromski. Szkice i materiały, pod red. A. Stawarza, Warszawa 2003.

Stefanowi Żeromskiemu w setną rocznicę urodzin, pod red. S. Zabierowskiego, Katowice 1967.

Stępnik K., Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej, Lublin 1997.

Stykowa M. B., „Róża” Stefana Żeromskiego jako dramat ekspresjonistyczny, [w:] Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy, red. L. Ludorowski, Lublin 1987.

Szacki J., Czy Żeromski był wielkim pisarzem?, „Dekada Literacka” 2000, nr 12.

Szacki J., Nasz Żeromski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 2.

Szaruga L., „Przedwiośnie”: państwo czy rewolucja, [w:] Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Łoch, K. Stępnika, Lublin 1999.

Szaruga L., Żeromski dzisiaj czytany, „Tygiel Kultury” 2006, nr 4/6.

Szcześniak J., Funkcja tytułów-cytatów w utworach Stefana Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski. O twórczości literackiej, pod red. E. Łoch, Lublin 1994.

Szeliga M., Szklany dom dla Żeromskiego, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 29.

Szostak K., Nazwy uczuć w „Nawracaniu Judasza” Stefana Żeromskiego, „Białostockie Archiwum Językoznawcze”2003, nr 3.

Szostak-Król K., „Przewodnik po Polsce” według Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2., 2011.

Sztaba W., Portret Józefa Sułkowskiego na ścianie pokoju Witkacego w Zakopanem, ?Sztuka
Edycji? 2016, nr 1.

Szwajcer D., „Aryman mści się„, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 17.

Szwajcer D., Konteksty manichejskie w „Popiołach” Stefana Żeromskiego, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. B. Utkowskiej, K. Jaworskiego, Kielce 2006.

Szymanowski K., O muzykę do „Sułkowskiego”, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 51.

Szyndler B., Stefan Żeromski w Rapperswilu, „Zeszyty Historyczne Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie” 2010, t. 11.

Szypowska I., „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1993.

Śladkowski W., Stefana Żeromskiego kontakty z Ouarville, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F. Historia, 2005, vol. 60.

Śliwka Z., Czy Jan Raduski jest romantykiem?, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1994, t. 8.

Śmiałowski P., Lenartowicza, Żebrowskiego i Chmielewskiego marzenia o „Wiernej rzece” : powstanie styczniowe na ekranie, „Kino” 2009, nr 1.

Śniadower B., Literatura rosyjska w „Dziennikach” Żeromskiego, „Slavia Orientalis” 1966, nr 1.

Świderska A., W sprawie artykułu „Żeromski a język polski”, „Przegląd Współczesny” 1926, t. 18.

Taczanowski K., Spotkanie Stefana Żeromskiego z pastorem Stefanem Skierskim z kościoła ewangelicko-reformowanego w 1924 roku, „Gens” 2009/20010.

Tarnowski S., Historia literatury polskiej, t. VI, cz. 2, Kraków 1907.

Terlecki T., Żeromski prawdziwy, „Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo” 2017, nr 1.

Thompson M.E., „Popioły” Stefana Żeromskiego jako narracja postkolonialna, „Historyka:
studia metodologiczne” 2012, t. 42.

Treder J., Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1.

Treder J., O wpływie słownika Ramułta na „Wiatr od morza” Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego”, Filologia Polska, Prace Językoznawcze 1981, t. 7.

Treder J., Źródła nazw z Kaszub u Stefana Żeromskiego, „Pomerania” 1980, nr 3.

Trzeciakowski W., Diabelski świat i mała kropla utopii: o manicheizmie w twórczości S. Żeromskiego, „PAL. Przegląd Artystyczno-Literacki” 2001, nr 5.

Trześniowski D., Biblijne twarze i maski. Młodopolski portret kobiety, [w:] Modernizm i feminizm, pod red. E. Łoch, Lublin 2001.

Trześniowski D., Kim jest Ewa Pobratyńska? Rzecz o antypsychologizmie Żeromskiego [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Trześniowski D., Żeromskiego „Obrazki z ziemi mogił i krzyżów”, [w:] Stefan Żeromski o twórczości literackiej, pod. red. E. Łoch, Lublin 1994.

Trzynadlowski J., Kilka uwag o języku poetyckim Stefana Żeromskiego, „Litteraria” 1976, nr 8.

Trzynadlowski J., Uwagi nad stylem i kompozycją utworów Stefana Żeromskiego, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1964 (1965), t. 2.

Tułodziecka I., Działalność i poglądy społeczno-oświatowe Stefana Żeromskiego oraz ich odbicie w twórczości pisarza, Warszawa 1970.

Tułodziecka I., „Opowiadania” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1975.

Turek W., O pierwszym wydaniu „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1.

Ujejski J., Ostatni Wajdelota, Warszawa 1927.

Ułaszyn H., Żeromski a język polski, „Przegląd Współczesny” 1926, nr 17.

Utkowska B., Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury „Zamieci” Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Utkowska B., Literackie i rodzinne tajemnice z Wielka Wojną w tle: o „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego, „Napis” 2013, ser. 19.

Utkowska B., „Poskreślać, opuścić, nie drukować?”: autocenzura „Zamieci” Stefana Żeromskiego,
„Sztuka Edycji” 2015, nr 1.

Utkowska B., Sporny wzorzec rusofobii: Stefan Żeromski wobec Rosji i Rosjan w „Dziennikach”, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 2.

Wachowicz B., Ciekoty – „cząstka duszy” Stefana Żeromskiego, „Nasz Dziennik” 2013, nr 236.

Wachowicz B., Wigilie wielkich Polaków, „Nasz Dziennik” 2010, nr 300.

Wańczowski M., Muzyka i jej funkcja w „Róży” Stefana Żeromskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prace Historycznoliterackie 1971, t. 13.

Wańczowski M., Rola sztuki w twórczości Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, Studia i Monografie, 1972, nr 31.

Warońska J., WokółPrzepióreczki”. Dyskusje i polemiki, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Wasilewski Z., Dramat twórczości Żeromskiego, „Myśl Narodowa” 1927, nr 16.

Wasilewski Z., Wspomnienia o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim, Warszawa 1927.

Wasilewski Z., Żeromski w roli prokuratora, [w:] Pamiętnik Koła Kielczan, t. 4, Kielce-Warszawa 1929.

Waszczuk W., Role czytelnicze S. Żeromskiego, „Ruch Literacki” 1999, nr 4.

Waśkiewicz A., Drugie życie Żeromskiego, „Res Publica Nowa” 2001, nr 2.

Waśń J., „Sułkowski” Żeromskiego, „Przedświt” 1910, nr 7-8.

Wąsacz A., Obraz wojny napoleońskiej w Hiszpanii w „Popiołach” Stefana Żeromskiego, „Akant” 2012, nr 9.

Weintraub W., Z pogranicza fonetyki i stylistyki (Uwagi o języku Żeromskiego w książce St. Adamczewskiego: Serce nienasycone, Poznań 1930), „Język Polski” 1930, t. 15.

Więckowska M., Neologizmy Żeromskiego, „Poradnik Językowy” 1951, nr 9.

Wilkoń A., Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Wrocław 1970.

Włodek R., „Dzieje grzechu”, czyli protokół zbrodni i nieszczęść, „Images” 2017, nr 29.

Wojtatowicz M., Biblia i człowiek w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity, J. A. Malika, Lublin 2001.

Wojtatowicz M., Stylizacja biblijna w powieściach Stefana Żeromskiego, [w:] Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska, S. Fita, Lublin 1999.

Wolny K., Żeromski i Dygasiński (tematyka twórczości – podobieństwa i różnice), „Studia Humanistyczne”, t. VI, 1996.

Wroniszewski M., Rewolucja na pół gwizdka, „Didaskalia” 2015, nr 127/128.

Wrońska A., Elementy paraboli w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1997, t. 11.

Wrzosek S., Historia i metafora: epoka napoleońska w twórczości J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza i S. Żeromskiego, „Rocznik Bialskopodlaski” 2009/2011, t. 17/19.

Wspomnienia o Stefanie Żeromski, oprac. S. Eile, Warszawa 1961.

Wyka K., Główne etapy twórczości Żeromskiego, [w:] Idem, Szkice literackie i artystyczne, t. 1, Kraków 1956.

Wyka K., Testament morski Żeromskiego, „Bliza” 2010, nr 4.

Wyka K., Żeromski jako pisarz historyczny, [w:] Stefan Żeromski, red. E. Korzeniewska, Warszawa 1951.

Wyka M., Żeromski albo „nasze ja i historia”, [w:] Eadem, Światopoglądy młodopolskie, Kraków 1996.

Zabierowski S., Mickiewicz jako inspirator „Syzyfowych prac”, „Ruch Literacki” 1975, z. 6.

Zabierowski S., O Żeromskim trzy studia, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach” 1967, nr 34.

Zabierowski S., „Powieść o Udałym Walgierzu” Stefana Żeromskiego w aspekcie „ludoznawczym”, „Prace Polonistyczne” 1980, s. XXXVI.

Zabierowski S., Słowacki w recepcji twórczej Żeromskiego. Szkic, „Prace Historycznoliterackie Katedry Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej”, Katowice 1962.

Zabierowski S., Ze studiów nad Żeromskim – „Popioły”, Wrocław 1981.

Zabierowski S., Żeromski o początkach państwa polskiego w „Powieści o Udałym Walgierzu”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”, Prace Historycznoliterackie Katedry Historii Literatury Polskiej, 1965, nr 3.

Zacharska J., Kobieta, wina i grzech w utworach Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003.

Zacharska J., Między fikcją a dokumentem. O Adamie Żeromskim wspomnienie, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005.

Zacharska J., Stefana Żeromskiego „Prometeusz” polski, „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 4.

Zacharz S., Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, Stefan Żeromski i Gustaw Herling-Grudziński: uczniowie kieleckiej szkoły, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2015, t. 30.

Zalesiński J., Oszukani przez kapitalizm, „Teatr” 2015, nr 5.

Zalewska A., „Moje życie jest ciężkie, choć na zewnątrz jest śmieszne i lekkomyślne” : listy z lat 1913-1918 Stefana Żeromskiego, „Przegląd Humanistyczny”, 2009, nr 5/6.

Zalewska A., Stefan Żeromski Artura Hutnikiewicza, „Litteraria Copernicana” 2016, nr 4.

Zalewska A., Wielka Wojna w myśli Stefana Żeromskiego: prolegomena, [w:] Na granicy epok: o literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. D. Kielak, M. Makowska, Warszawa 2015.

Załęczny J., Biografia wpisana w historię ? Stefan Żeromski w Muzeum Niepodległości
w Warszawie, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” 2015, t. 5.

Załęczny J., Stefan Żeromski, czyli biografia wpisana w historię, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Sekcja Literacka” 2016, vol. 27.

Zapałowa K., Ciekoty i Stefan Żeromski, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”
2017, t. 7.

Zapałowa K., Miejsce zostało to samo. Biograficzno-literacka wędrówka śladami Żeromskiego po Ziemi Świętokrzyskiej, Kielce 2005.

Zapałowa K., Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003.

Zapałowa K., Rodzinne konterfekty i pamiątki ikonograficzne w dworku Żeromskich w Ciekotach, Kielce 2013.

Zborowski J., Z dziejów języka nowopolskiego: I. Archaizowanie i archaizmy językowe, „Język Polski” 1913, t. 1.

Zdanowicz A., „To uczucie godne jest opisu”. O listach Stefana Żeromskiego do narzeczonej Oktawii Rodkiewiczowej, [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000.

Zdanowicz A., Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności, Warszawa 2005.

Zdanowicz A., W poszukiwaniu nowej „szkoły umierania” – o wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, pod red. E. Paczoskiej i U. Kowalczuk, Warszawa 2002.

Zieliński A., Pod urokiem Italii. (O Stefanie Żeromskim), Warszawa 1973.

Zimand R., Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990.

Zimand R., „Róża” – próba lektury, [w:] Idem, Szkice, Warszawa 1965.

Zychowicz J., Ożywić Żeromskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 6.

Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości 1895-1964, wybór tekstów i wstęp Z. J. Adamczyk, Warszawa 1975.

Żeromski, Siedlce i …róże, oprac. M.E. Podniesińska, Siedlce 2013.

Żeromski. Tradycja i eksperyment. Studia, wstęp i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok 2013.

Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej i M.J. Olszewskiej, Lublin 2015.

Żeromski i Reymont, red. J. Detko, Warszawa 1978.

Żeromski na ekranie, red. J. Pacławski, Kielce 1997.

Żeromska M., Wspomnienia i podróże. Warszawa 1995.

Żeromska M., Wspomnienia, Warszawa 1996.

Żeromska M., Wspomnień ciąg dalszy, Warszawa 1996.

Żeromska M., Przypomnienia, pamiątki, powroty, Warszawa 1998.

Żeromska M., Piąty tom wspomnień, Warszawa 2000.

Żurawicka J., Czy Żeromski był „głosowiczem”?, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 1.

Opracowały: M. Gabryś-Sławińska, M. J. Olszewska