Statut Stowarzyszenia

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Stowarzyszenie imienia Stefana Żeromskiego”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci za zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kulturalnych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, naukowej, edytorskiej, informacyjnej i edukacyjnej, związanej ze Stefanem Żeromskim. Celem Stowarzyszenia jest ponadto:

 1. utworzenie Muzeum Stefana Żeromskiego;
 2. ustanowienie Nagrody im. Stefana Żeromskiego;
 3. opieka nad spuścizną artystyczną po Monice Żeromskiej;
 4. współpraca krajowa i zagraniczna.

§ 4

Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

 1. działalność wydawniczą;
 2. inspirowanie prac naukowych i publicystycznych;
 3. organizowanie wystaw, odczytów, konferencji, koncertów, innych wydarzeń kulturalnych;
 4. gromadzenie materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych;
 5. wspomaganie i koordynację poczynań oraz doradztwo wobec osób, grup, ośrodków, instytucji i organizacji, działających na rzecz celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia w kraju i za granicą.

§ 5

Podstawą działania Stowarzyszenia jest społeczna praca członków. Stowarzyszenie może zlecać wykonywanie niektórych prac innym osobom.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 6

1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, pragnący działać na rzecz jego celów.

§ 8

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji zaopatrzonej w rekomendacje co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

2. Nowy członek ma obowiązek opłacenia pełnej rocznej składki w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia do Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. zgłoszonego na piśmie dobrowolnego wystąpienia członka;
 2. podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków na skutek niepłacenia składek członkowskich lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 4. śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. udziału w pracach Stowarzyszenia;
 2. udziału w Zebraniu Ogólnym z głosem stanowiącym;
 3. czynne i bierne w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 4. dostępu do gromadzonych przez Stowarzyszenie materiałów.

§ 11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie,
 3. informować Zarząd o podejmowanych przez siebie inicjatywach, służących celom Stowarzyszenia,
 4. w miarę swoich możliwości wspierać podejmowane przez Zarząd i innych członków inicjatywy i działania zgodne z celami niniejszego statutu.

§ 12

1. Osoba prawna lub fizyczna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji wnioskodawcy.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz dostęp do materiałów gromadzonych przez Stowarzyszenie. Jest ponadto zobowiązany do opłacania składek co najmniej w wysokości ustalonej przez Zebranie Ogólne.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 15

Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Ogólne głosami uprawnionych do tego członków w głosowaniu tajnym.

§ 16

 1. Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego.

§ 17

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 18

1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

3. Jeśli na Zebraniu Ogólnym nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca.

4. Poza Zebraniem Ogólnym może być także zwołane Nadzwyczajne Zebranie Ogólne.

§ 19

Zebranie Ogólne podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

§ 20

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Zarządu, tj. prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika, oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
 9. podejmowanie działań we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 21

1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 22

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.

2. Pracami Zarządu kieruje prezes.

3. Zarząd może utworzyć biuro dla obsługi działań Stowarzyszenia.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zebrania Ogólnego,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
 4. uchwalanie i realizacja planów działania Stowarzyszenia w części merytorycznej i finansowej,
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Zebrania Ogólnego członków.

§ 23

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybieranych przez Zebranie Ogólne.

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. dokonywanie corocznej oceny działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem:
  • gospodarki finansowej,
  • realizacji uchwał Zebrania Ogólnego,
  • zgodności uchwał i decyzji Zarządu z przepisami prawa i statutem Stowarzyszenia
 2. oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej oceny i żądanie stosownych wyjaśnień,
 4. w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego,
 5. udział w pracach Zarządu z głosem doradczym.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 4. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

§ 25

Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na finansowanie jego działalności statutowej.

§ 26

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym prezes.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

Do zmiany statutu konieczne jest:

 1. powiadomienie o zamiarze dokonania zmiany statutu w porządku obrad Zebrania Ogólnego,
 2. uchwała Zebrania Ogólnego przyjęta większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta wyłącznie przez Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

W razie przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne wybiera trzyosobową Komisję Likwidacyjną i wskazuje cel, na który przeznacza majątek Stowarzyszenia.