Dnia 4 czerwca 2011 roku o godzinie 12.00 odbyło się doroczne zebranie ogólne członków Stowarzyszenia.

Na zebraniu przyjęto sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium kończącemu swą 3-letnią kadencję Zarządowi.

Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia.