Nagroda Edytorska

15 kwietnia 2013 roku Polski Pen Club przyznał Nagrodę Edytorską im.

Juliusza Żuławskiego profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi za

całokształt pracy edytorskiej nad dziełami Stefana Żeromskiego ze

szczególnym uwzględnieniem sześciotomowej edycji krytycznej listów pisarza.

Panu Profesorowi, członkowi naszego stowarzyszenia, serdecznie gratulujemy.

Polszczyzna_Stefana_Zeromskiego

Kwiryna Handke

Polszczyzna Stefana Żeromskiego

Książka o niezwykłej zawartości i pięknej szacie graficznej.

Ukazuje osobowość i kreatywność wielkiego polskiego pisarza poprzez język jego różnogatunkowego piśmiennictwa.

Autorka podjęła interesującą próbę badania języka za pośrednictwem mówienia pisarza swoimi tekstami.

Kwiryna Handke pojmuje tu polszczyznę dwojako: jako język twórczości wielkiego pisarza, a także w XIX-wiecznym znaczeniu – jako polskość, ponieważ życie i twórczość Żeromskiego ściśle splatały się z dziejami Polski.

Książka składa się z dwóch części.

Pierwsza „Kształtowanie się języka pisarza” zawiera następujące rozdziały:

  1. Edukacja szkolna i samokształcenie, 2. Językowe świadectwa epoki w Dziennikach Stefana Żeromskiego, 3. Warszawa w Dziennikach Stefana  Żeromskiego, 4. Warszawa Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, 5. Polszczyzna na warsztacie pisarza, 6. Program odnowy języka polskiego po okresie zaborów, 7. Sprawy publiczne w życiu Żeromskiego, 8. Gwara u Stefana Żeromskiego, 9. Stosunek Stefana Żeromskiego do pejzaży: natury i miasta, 10. O niektórych animizacjach i personifikacjach w twórczości Stefana Żeromskiego, 11. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, 12. Aneks do „Słownika języka polskiego”.

Część druga „Barwne światy Stefana Żeromskiego” zawiera studia poświęcone analizie pól semantycznych różnych barw i stanowi szerokie rozwinięcie problematyki jedynie zasygnalizowanej w 5. tomie „Słownictwa pism Stefana Żeromskiego”. Oprócz ogólnego wstępu znalazły się tu następujące rozdziały: 1. W poszukiwaniu prototypu czerwieni, 2. Pole semantyczne barw: żółtej i złotej, 3. Pole semantyczne barw zieleni, 4. Niebieskie lasy, 5. Błękitne światy Stefana Żeromskiego, 6. Pole semantyczne barw fioletu, 7. Pole semantyczne barwy szarej, 8. Pole semantyczne barw brązowych, 9. Czarno-białe światy, 10. Barwa w pejzażach Stefana Żeromskiego, 11. Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski jako koloryści.

W książce znalazły się teksty wcześniej drukowane w pierwotnej wersji w różnych rozproszonych zbiorach, inne są tu publikowane po raz pierwszy.

Całość książki zamyka „Nota o Autorce” oraz obszerny „Wykaz najważniejszych publikacji naukowych Autorki w układzie tematycznym”.